نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق بهینه‌سازی پارامترهای فرآیندهای استخراج حلالی و تهی‌سازی (استریپینگ) در جداسازی توریم از محلول فروشویی شده کانسنگ معدن چاه‌گز با استفاده از استخراج‌کننده D2EHPA مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای موثر در فرآیند استخراج حلالی با هدف افزایش استخراج توریم و کاهش استخراج آهن با استفاده از روش طراحی آزمایش، بررسی شدند. بر اساس نتایج بهینه‌سازی فرآیند استخراج حلالی، استخراج توریم 47/99% و استخراج آهن 60/9% با شرایط بهینه: pH محلول لیچ لیکور برابر با 6/0، مدت زمان اختلاط برابر با 2 دقیقه، نسبت فاز آلی به آبی: 1 به 2 و درصد حلال 16 بدست آمد. با بهینه‌سازی فرآیند تهی‌سازی میزان بازیابی توریم و آهن به ترتیب 75/%89 و 6/0% در مدت زمان 3:34 دقیقه با نسبت فاز آلی به آبی: 2 به 1 و با غلظت 9/3 مولار سولفوریک اسید حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of thorium solvent extraction and stripping processes from the leach liquor of thorium ore

چکیده [English]

In this research, the parameters of the solvent extraction processes were investigated and optimized using thorium leach solutions from Chahghaz ore by D2EHPA. The effective parameters in the solvent extraction process were evaluated by the experimental design to increase thorium extraction and decrease iron extraction. Under the optimum conditions of pH 0.6, time = 2 minutes, 16% solvent, and an organic-to-aqueous phase ratio of 1 to 2, the values of thorium and iron recovery were 99.47% and 9.60%, respectively. In the optimization of the stripping process, 89.75% thorium and 0.6% iron were recovered in 3:34 minutes with an organic-to-aqueous phase ratio of 2 to 1 and a concentration of 3.9M sulfuric acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solvent Extraction
  • Stripping
  • Chahgaz Mine Thorium
  • D2EHPA
  • Design of Experiment