نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

ییک رویکرد‌ جدید در شتابده‌هندهای پلاسمایی استفاده از باریکه‌ پروتونی پرانرژی به‌عنوان محرک برای تولید موج پلاسمایی است. در این رویکرد، انرژی باریکه پروتون از طریق موج پلاسمایی تشکیل‌شده به باریکه الکترونی شاهد برای دستیابی به انرژی‌های بالا انتقال می‌یابد. در این مقاله، با استفاده از شبیه‌سازی ذره‌ای دو بعدی، برهم‌کنش یک باریکه پروتونی پرانرژی با تابع توزیع گاوسی با پلاسمای دارای چگالی خطی با شیب چگالی 03/0‌% در امتداد انتشار باریکه، به‌منظور تولید باریکه الکترونی پرانرژی با کیفیت بالا مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی شتاب الکترون باریکه الکترونی شاهد با انرژی MeV 18 در پشت باریکه پروتونی به داخل پلاسما فرستاده می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد، در اثر برهم‌کنش باریکه پروتونی پرانرژی با پلاسما در سامانه مورد مطالعه، میدان موج پلاسمایی قوی با دامنه MeV/m 400 در پلاسما ایجاد شده و می‌تواند الکترون‌های باریکه شاهد که در این میدان به‌دام می‌افتند را تا گرادیان‌های انرژی بالا از مرتبه چند صد مگا الکترون‌ولت شتاب دهد. علاوه بر این، بررسی تحول تابندگی باریکه به عنوان یک پارامتر مهم در بررسی کیفیت باریکه شتاب‌دار شده، نشان می‌دهد با در نظر گرفتن پارامترهای مناسب برای پلاسما، باریکه‌های پروتونی و الکترونی، تابندگی باریکه الکترونی شاهد کمتر از 50% نسبت به مقدار اولیه خود رشد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of electron beam emittance and acceleration in an energetic proton beam-plasma interaction

نویسنده [English]

  • Ameneh Kargarian

هیات علمی

چکیده [English]

One of the new approaches in plasma accelerators is to use high-energy proton beam as a driven beam to produce plasma wave. In this approach, the energy of the proton beam is transferred through the formed plasma wave to the witness electron beam for achieving high energies. In this paper, using two-dimensional particle simulation, the interaction of a Gaussian high-energy ion beam with plasma containing linear density with density gradient of 0.03% along the beam propagation direction has been investigated in order to produce a high energy electron beam with a high quality. To investigate the electron acceleration, an 18 MeV witness electron beam is sent to the plasma at the back of the ion beam. The simulation results show that, due to the interaction of the energetic proton beam with plasma, the strong plasma wave field with amplitude 400 MeV/m is created to accelerate the trapped electrons of witness beam to high energy gradients in order of several hundred MeV. Moreover, the evolution of the electron beam emittance as an important parameter in the investigation of the accelerated beam quality, indicates by considering the appropriate parameters for the plasma, proton and electron beams, the emittance of the witness electron beam grows less than 50% compared to its initial value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beam emittance
  • Driven proton beam
  • Witness electron beam acceleration