نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی و زراعت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران

چکیده

: آزمایشی به صورت فاکتوریل به منظور تعیین تأثیر دز های مختلف پرتو گاما بر ماندگاری پس از برداشت و کیفیت چهار رقم پیاز ایرانی (سفید قم، سفید نیشابور، قرمز ری و قرمز اصلاحی) طی 120 روز نگهداری در دمای 15-10 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 70 درصد انجام شد. اثرات متقابل رقم و دز پرتو به طور قابل توجهی بر جوانه زدن، کاهش وزن، سفتی، محتوای جامدات محلول (TSS) و محتوای قندهای احیاکننده و اسید پیروویک (PA) پیازها پس از 120 روز نگهداری تأثیر گذاشت. جوانه زدن پیازها بین 100-10 درصد بود. پیازهای تیمار نشده بیشترین جوانه زدن و کاهش وزن را نشان دادند. تابش پرتو گاما (30-150 گری) درصد جوانه زدن را به طور قابل توجهی محدود کرد و در نتیجه مانع از کاهش وزن پیازها شد. سفتی سوخ های تحت تابش (90-150 گری) بیشتر از سوخ های شاهد بود. کاهش وزن پیازها با جوانه زدن همبستگی مثبت و با سفتی پیاز همبستگی منفی داشت. تیمارهای پرتودهی (30-150 گری) باعث افزایش TSS و (60-150 گری) کاهش محتوای قند سوخ ها شد. سوخ های تیمار نشده در پایان آزمایش کمترین مقدار PA را داشتند. قرار گرفتن در معرض تابش 90-150 گری منجر به بالاترین محتوای PA در سوخ ها شد. به طور خلاصه، استفاده از 90 تا 120 گری پرتو گاما برای بهبود عمر پس از برداشت و کیفیت پیاز می تواند به عنوان یک دستورالعمل کلی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Gamma Radiation in order to Improve Postharvest Life and Preserve Quality of Onion Cultivars during Prolonged Storage

نویسندگان [English]

  • Sahel Miladi Lari 1
  • mehrdad ahmadi 2
  • Abdolkarim Kashi 3
  • Amir Mousavi 4
  • Younes Mostofi 3

1 Department of Horticultural Science and Agronomy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty member at NSTRI

3 Department of Horticultural Science, University of Tehran, Karaj, Iran

4 National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran

چکیده [English]

A factorial experiment was conducted to determine the effects of different doses of gamma irradiation on postharvest life and quality of bulbs of four Iranian onion cultivars (White-Ghom, White-Neyshabour, Red-Ridge-Lump, Red-Ray-Corrugated) during 120 days storage at 10-15 °C and 70% relative humidity. Interactive effects of cultivar and irradiation dose significantly affected sprouting, weight loss, firmness, soluble solids content (TSS), and contents of reducing sugars and pyruvic acid (PA) of the bulbs after 120 days of storage. Sprouting of the bulbs ranged between 10-100%. The untreated bulbs represented the highest sprouting and weight loss. Gamma irradiation (30-150 Gy) significantly restricted sprouting percentage and consequently decreased weight loss of the bulbs. Firmness of the irradiated bulbs (90-150 Gy) was higher than the control bulbs. Weight loss of the bulbs was positively correlated with sprouting and it was negatively correlated with bulb firmness. The irradiation treatments increased TSS (30-150 Gy) and reducing sugar content (60-150 Gy) of the bulbs. The untreated bulbs had the lowest PA content at the end of the experiment. Exposure to 90-150 Gy irradiation doses resulted in the highest PA content in the bulbs. In summary, application of 90 to 120 Gy of gamma radiation for improving postharvest shelf life and quality of onions can be considered as a general guideline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allium cepa L
  • pyruvic acid
  • reducing sugars
  • soluble solids content
  • sprouting