نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، صندوق پستی: 1114-14565، تهران - ایران

چکیده

در این پژوهش رآکتور گرافیت-گاز 10HTR-، با در نظر گرفتن ماهیت تصادفی قرارگیری گلوله‌های سوخت و کندکننده، با استفاده از کد مونت‌کارلویی MCNPx شبیه‌سازی ‌شده است. به‌منظور راستی‌آزمایی، پارامترهای نوترونی قلب محاسبه شده و با مدارک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقایسه می‌شود. محاسبات فرسایش برای دو نوع سوخت اکسید اورانیم و سوخت ترکیبی اکسید توریم-پلوتونیم انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که سوخت ترکیبی حدود 28 درصد طول سیکل بیش‌تری نسبت به سوخت اکسید اورانیم دارد و همچنین ازنظر پادمان هسته‌ای نیز استفاده از این نوع سوخت بهتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculations of fuel burn up for HTR-10 graphite-gas reactor with UO2 fuel and ThO2-PuO2 combined fuel

نویسندگان [English]

  • A. Kolali
  • D. Naghavi Dizaji
  • I. Ramezani
  • N. Vosoughi

Department of Energy Engineering, Sharif University of Technology, P.O.BOX: 14565-1114, Tehran - Iran

چکیده [English]


In this study, the graphite-gas reactor HTR-10 is simulated using the MCNPx Monte Carlo code, considering the random placement of the fuel and moderator pebbles. In order to verification, core neutronic parameters is calculated and compared with IAEA documents. Burn up calculations is performed for the two types of uranium oxide fuel and combined thorium-plutonium oxide fuel .The results show that the combined fuel has a longer cycle length about 28 percent more than the uranium oxide fuel and it is also better to use regarding to the nuclear safeguards

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burn up
  • Uranium oxide
  • Thorium-plutonium oxide
  • HTR-10
  • MCNPx