نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان

2 هیات علمی

3 استاد دانشگاه سمنان

4 هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

در این پژوهش، استخراج یونهای کبالت از محیط غیرآبی با استفاده از استخراج‌کننده آلیکوات 336 انجام گردید. اثر پارامترهای مختلف بر فرآیند استخراج غیرآبی شامل غلظت اتیلن گلیکول، غلظت استخراج‌کننده، غلظت هیدروکلریک اسید و غلظت یون‌های کبالت در محلول آبی با استفاده از روش طراحی آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مطلوبیت یک و درصد استخراج بیشینه کبالت، شرایط بهینه شامل درصد حجمی آلیکوات 336 (2/19 درصد)، غلظت کبالت (ppm 4/899)، درصد حجمی اتیلن گلیکول (3/65 درصد) و غلظت هیدروکلریک اسید (81/7 مولار) حاصل گردیدند. اعتبار داده‌ها با حداقل خطا بین داده‌های پیش‌بینی شده (82/94 درصد) و داده‌های آزمایشگاهی (36/99 درصد) مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of effective parameters in the extraction of cobalt ions from non-aqueous medium using Aliquat336 extractant

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Badihi 1
  • mehdi asadollahzadeh 2
  • Ali Haghighi Asl 3
  • rezvan torkaman 4

1 Faculty of Chemical, Gas and Petroleum Engineering, Semnan University

2 دکتر

3 Faculty of Chemical, Gas and Petroleum Engineering, Semnan University

4 Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute

چکیده [English]

In this research, extraction of cobalt ions from non-aqueous medium was carried using Aliquat336 extractant. The effect of different parameters on the non-aqueous extraction process including ethylene glycol concentration, extractant concentration, hydrochloric acid concentration and cobalt ions concentration in aqueous solution was investigated using the experimental design approach. According to the desirability of one and the maximum extraction efficiency of cobalt ions, the optimal conditions include volume percentage of Aliquat336 (19.2%), cobalt concentration (899.4 ppm), volume percentage of ethylene glycol (65.3%) and hydrochloric acid concentration (7.81 M) were obtained. The validity of the data was observed with minimal error between the predicted data (94.82%) and the experimental data (99.36%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Aqueous Medium
  • Cobalt
  • Aliquat336 Extractant
  • Ethylene Glycol
  • Hydrochloric Acid
  • Experimental Design