نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

به حرکت درآوردن وسایل نقلیه با استفاده از انرژی هسته‌ای( پیشران هسته‌ای) ازجمله کاربردهای مهم این انرژی محسوب می‌شود. در حال حاضر فقط کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای پیشران‌های هسته‌ای را در اختیار داشته و از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند. برخی از کشورهای غیردارنده سلاح هسته‌ای، از جمله ایران نیز در تلاش برای دستیابی به آن می‌باشند. آیا قواعد بین‌المللی اجازه بهره‌مندی از پیشران‌های هسته‌ای را به کشورهای غیردارنده سلاح هسته‌ای اعطا می‌کند؟ این پرسشی است که مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هر چند که بر اساس قواعد و مقررات بین‌المللی جاری و با رعایت شرایطی این کشورها مجاز به دستیابی به پیشران‌های هسته‌ای یا بهره‌برداری از آنها می‌باشند، اما در عین حال نظام حقوقی برخورداری کشورهای غیر دارنده سلاح هسته‌ای از پیشران‌های هسته‌ای متضمن نارسایی‌ها، ابهامات و اشکالاتی می‌باشد که می‌تواند بهره مندی این کشورها از این پیش رانها را در عمل با ا با محدودیت‌ها چالش‌هایی مواجه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal Base of States Right to Nuclear Propulsions

نویسنده [English]

  • saleh Rezaei Pishrobat

NSTRI

چکیده [English]

Propelling transporting means by using nuclear energy (nuclear propulsion) is one of the important applications of this energy. Currently, only nuclear weapons states possess and operate nuclear propulsions. Some non-nuclear weapons states are also trying to obtain them. Do international rules allow non-nuclear weapon states to operate nuclear propulsions? This is a question that this article has investigated and evaluated in a descriptive-analytical way. The findings of this research indicate that while these states, under the current international rules and subject to complying with certain requirement, have been allowed to obtain or operate nuclear propellants, but, at the same time, the legal system of non-nuclear weapon states' on nuclear propulsions contains inadequacies, ambiguities and difficulties that may, in practice, face these states' obtaining the nuclear propulsions with restrictions and challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Atomic Energy Agency
  • Nuclear Propulsion
  • AUKUS Pact
  • Nuclear Non Proliferation Treaty
  • Comprehensive Safeguards Agreements