نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 -

چکیده

کوه‌ باخرز در شمال شرق شهر سنگان در پایانه‌ی شرقی گسل درونه قرار گرفته است. آهن در این منطقه بصورت گسترده تحت تاثیر نفوذ توده‌های گرانیتوئیدی ائوسن بالایی تا الیگوسن زیرین درون واحد دگرگون‌شده رسوبی به شکل اسکارن و گرمابی شکل گرفته‌اند‌. بررسی‌ ساختاری رگه‌ها، شکستگی‌ها، مکانیزم حرکتی گسل‌ها، جابه‌جایی واحدها حاکی از دو نوع رژیم زمین‌ساختی فشارشی در راستای N070 و N350 می‌باشد. اولین مرحله کانی‌سازی در راستای شمال‌شرق- جنوب‌غرب در پهنه‌ی گسل فرزنه (N040) رخ داده است. در بخش شمالی و میانی این گسل دو پهنه‌ی برشی- کششی ایجاد شده که باعث صعود سیالات آهن‌دار و کانی‌سازی آهن نوع گرمابی در بخش شمالی (معدن فرزنه) و کانی‌سازی آهن نوع اسکارنی در بخش میانی (معدن‌جو) شده است. در مرحله بعد تلاقی دو گسل فرزنه و سم‌آهنی (N300) منجر به ایجاد پهنه‌ی برشی- کششی و صعود سیالات آهن‌دار و کانی‌سازی آهن نوع اسکارنی- گرمابی در معدن سم‌آهنی گردیده است. در نهایت در بخش جنوبی گسل فرزنه، اورانیوم در یک پهنه‌ی گسلی با طول تقریبی 2 کیلومتر، درون واحد اسکارنی ته‌نشست کرده است. تغییر رژیم زمین‌ساختی و ایجاد فضای مناسب در پهنه‌های برشی-کششی باعث تسهیل جریان سیالات، اسکارن‌زایی و نهشت آهن و اورانیوم در فازهای مجزا و جهات مختلف شده است. مطالعات ساختاری کمک موثری در استخراج بهینه ذخایر معدنی و شناسایی منابع جدید خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural control in the generation of iron and uranium in the Bakherz mountain area, east of Sangan mine, Razavi Khorasan province

نویسندگان [English]

  • Majid Khosravi 1
  • Mansur Sheban 1
  • Hashem Bagheri 2
  • Alireza Nadimi 2

1 Employee

2 -

چکیده [English]

Bakherz Mountain is located in the northeast of Sangan city, at the eastern end of Darone fault. Iron in this area has been widely formed under the influence of granitoid masses from the upper Eocene to the lower Oligocene within the metamorphosed sedimentary unit in the form of skarn and hydrothermal. The structural investigation of veins, fractures, movement mechanism of faults, displacement of units indicates two types of compressive tectonic regimes along N070 and N350 directions. The first stage of mineralization has occurred in the northeast-southwest direction in the Ferezeneh fault zone (N040). In the northern and middle parts of this fault, two shear-tensile zones have been created, which caused the rise of iron-bearing fluids and hydrothermal iron mineralization in the northern part (Ferezeneh mine) and skarn-type iron mineralization in the middle part (Madan- Joe) has been In the next stage, the intersection of Ferezeneh and Som-Ahani faults (N300) has led to the creation of a shear-tensile zone and the ascent of iron-bearing fluids and skarn-thermal iron mineralization in Som-Ahani mine. Finally, in the southern part of the Ferezeneh fault, uranium has been deposited in a fault zone with an approximate length of 2 km, inside the Skarn unit. Changing the geo-structural regime and creating a suitable space in the shear-tensile zones has facilitated the flow of fluids, skarn formation and iron and uranium deposits in separate phases and different directions. Structural studies will help in optimal extraction of mineral reserves and identification of new resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakherz mountain
  • Sangan
  • Iron mineralization
  • Radiation
  • Structural