نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515، تهران ـ ایران

2 پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

3 شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1437643531، تهران ـ ایران

چکیده

اثر نانوآهن صفر ظرفیتی کاهنده در حذف آلودگی‌های موجود در سد باطله‌ی اورانیم مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مهم، از پس‌ماند مایع کارخانه‌ی تولید کیک زرد که حاوی 40 میلی‌گرم بر لیتر اورانیم بود، استفاده شد. مقدار اورانیم، ابتدا با استفاده از شیرآهک %30 به حدود 3/0 میلی‌گرم بر لیتر و سپس با بهره‌گیری از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی تا حدود 4 میلی‌گرم بر لیتر کاهش یافت. نتایج به دست آمده نشان داد که نانوآهن صفر ظرفیتی در مقدارهای پایین (کم‌تر از 5 میلی‌گرم بر لیتر)، اثر قابل ملاحظه‌ای در فرایند حذف اورانیم دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Uranium Removal from Liquid Waste using Reductive Precipitation

نویسندگان [English]

  • Zahrah Parvizinejad 1
  • Ali Maleki Farsani 2
  • Amir Heydari 3

چکیده [English]

The effects of nano zero valent irons on remediation of pollutions from tailing ponds have been investigated in the current study. In order to achieve our goal, the liquid waste of yellow cake production facility was selected as a sample; because in addition to U (40 ppm), this liquid waste contains other elements such as Zn, Cu, Ni, Mn, Na, Ca, S, Si, Al, Mg, P, Cl, Fe and Sr. At first, Lime (C=30%) was used to reduce the concentration of uranium, and lime resulted from concentration of uranium to 0.3 ppm. Finally, we employed uranium concentration as well as NZVI remediated to about 4ppb. The results of these experiments show that at low concentrations of uranium (<5ppm), NZVI has a significant effect in remediation of uranium containing solutions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Zero Valent Iron
  • Uranium
  • Liquid Waste
  • Lime
1. A.B. Cundy, L. Hopkinson, R.L.D. Whitby. Use of iron-based technologies in contaminated land and groundwater, 400 (2008) 42-51.
2. R.A. Crane, T.B. Scott, Nanoscale zero valent iron: Future prospects for an emerging water treatment technology, Geochemica et Cosmochimica Acta, 72 (2012) 4047-4057.
3. D. O’Carrol, Nanoscale zero valent iron and bimetalics for contaminated site remediation, Procedia Environmental Sciences, 13 (2012) 1609-1615.
4. M. Dickinson, T.B. Scott, The application of zero-valent iron nanoparticles for the remediation of a uranium-contaminated waste effluent, Journal of Hazardous Materials, 178 (2011) 171-179.
5. M. Noubactep, A. Schner, Mechanism of uranium removal from the aqueous solution by elemental iron, Journal of Hazardous Materials, 223 (2006) 1363-1382.
6. Skipton, O. Sharon, Dvorak Bruce, Baumert Fred, Woldt Wayne, Drinking water: Uranium. University of Nebraska-Lincoln. G1569 (2008).
7. B. Gu, L. Liang, M.J. Dickey, X. Yin, S. Dai, Reductive Precipitation of Uranium (VI) by Zero-Valent Iron, Environ. Sci. Technol. 32 (1998) 3366-3373.
8. R.A. Crane, M. Dickinson, Magnetite and zero-valent iron nanoparticles for the remediation of uranium contaminated environmental water, Water Research, 45 (2011) 2931-2942.