نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 336-14115، تهران ـ ایران 2- پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

2 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 336-14115، تهران ـ ایران

3 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، صندوق پستی: 889، اراک ـ ایران

چکیده

در سال‌های 1384-1385 گیاهان با علایم پوسیدگی ریشه و طوقه از 48 مزرعه‌ی مختلف لوبیا واقع در استان‌های خوزستان و مرکزی جمع‌آوری شد. پس از شناسایی ریخت‌شناختی، تعداد 20 جدایه‌ی فوزاریم سولانی تعیین شد. با انجام آزمایش‌های بیماری‌زایی، فرم مخصوص چهار جدایه‌ی فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا مشخص گردید. با به کارگیری آغازگرهای اختصاصی برای این فرم مخصوص
(FSPHR وFSPHF )، تعداد سه جدایه به عنوان فرم مخصوص لوبیا مورد تأیید قرار گرفت. به منظور القای جهش، هاگ تولید شده در محیط کشت قارچ پس از شمارش و تعیین رقت، بر سطح محیط کشت آب- آگار پخش شد. محیط‌های کشت حاوی هاگ با استفاده از دستگاه گاماسل با چشمه‌ی کبالت 60 (فعالیت 2500 کوری و آهنگ دز 0.38 گری در ثانیه) در دزهای 0، 60، 90، 120، 150 و 180 گری پرتودهی شد. پس از گذشت 18 ساعت، درصد جوانه‌زنی هاگ‌ها محاسبه گردید. مقایسه‌ی درصد جوانه‌زنی و میزان رشد کولونی در دزهای مختلف نشان داد که در محدوده‌ی 120 تا 180 گری می‌توان انتظار وقوع جهش مفید در ژنوم هاگ‌های قارچ را داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathological and Molecular Identification of Fusarium Solani F.Sp. Phaseoli Isolates and Determination of Suitable Gamma ray Dose Rate for Mutation Induction

نویسندگان [English]

 • H Ahari Mostafavi 1
 • N Safie 2
 • H Fathollahi 3
 • M Babaie 3
 • H.R Dorri 4
 • M.R Lak 4

چکیده [English]

During 1384-1385, the plants showing root and crown rot were collected from 48 bean fields in the Khuzestan and Markazi provinces. Twenty isolates were identified as Fusarium solani based on morphological characteristics. The pathogenicity tests confirmed four isolates as Fusarium solani
f.sp. phaseoli. By using specific primers for this specific form, three isolates showed concordant results with pathogenicity tests. As a result three isolates morphologically and molecularly identified as F.solani f.sp. phaseoli. In order to induce mutation, conidia scraped from F.solani f.sp. phaseoli cultures, were counted, diluted and then plated on water agar. The plates containing conidia were irradiated in a
60Co-gamma cell (with activity of 2500 curi and 0.38 gray per second dose rates) in doses 0, 60, 90, 120, 150, 180 Gy. After 18 hours, the percentage germination of spores were scored. The comparison of percentage germination and vegetative growth in different dose rates showed that spore mutagenesis can be expected in 120-180 Gy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gamma Ray
 • Mutation Induction
 • Fusarium Solani F.Sp.Phaseoli
 • Specific Primer
 1. 1.    J.M. Jurrian, R. Wit, S.T. Christa, D.G. Francis, A.H. Michel, J.C. Ben, “Loss of avirulence and reduced pathogenecity of a gamma-irradiated mutant of fusarium oxysporum f.sp.lycopersici,” Phytopathology, 89, 1131-1137 (1999).

 

 1. 2.    K.K. Lakshmesha, N. Lakshmidevi, S. Mallikarjuna, “Changes in pectinase and cellulase activity of colletotrichum capsici mutants and their effect on antheracnose disease on capsicum fruit,” Archives of Phytopathology and Plant Protection, 38: 267-279 (2005).

 

 1. 3.    بی‌نام، ”آمار محصولات کشاورزی سالیانه و دایمی استان مرکزی سال زراعی 81-1380،“ سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، 20 (1382).                                                                                

 

 1. 4.    P.E. Nelson, T.A. Toussoun, W.F.O. Marasas, “Fusarium species: an illustrated manual for identification,” Pensylvania State University Press. University Park, 193 (1983).

 

 1. 5.     Westerland, F.U. J.R. Campbell, R.N. Limble, K.A. “Fungal root rots and wilt of chickpea in California,” Phytopathology, 64: 432-436 (1974).

 

 1. 6.    W. McFadden, R. Hall, L. Philips, “Relation of initial inoculum density to severity of fusarium root rot of white bean in commercial fields,” Can. J. Plant Pathol. 11: 122-126 (1989).

 

 1. 7.   

 

Fusarium graminearum

 

 

ن. صفایی، ع. علیزاده، ع. سعیدی، ح. رحیمیان، گرهارد آدام، ”تشخیص مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی                                                          عامل بلایت سنبله گندم،“ مجله بیماری‌های گیاهی، 41، 189-171 (1384).                                 

 

 1. 8.    M. Filion, M. St-Arnaud, S.H. Jabaji-Hare, “Quantification of fusarium solani f.sp. phaseoli in mycorrhizal bean plants and surrounding mycorrhizosphere soil using Real Time polymerase chain reaction and direct isolations on selective media,” The American Phytopathological society, V.93, 2, 229-235 (2003).

 

 1. 9.     International Atomic Energy, Vienna, “Manual on mutation breeding,” (1995).