نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی شیمی، پژوهشکده علوم هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 836-14893، تهران ـ ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، صندوق پستی: 313- 45195، زنجان- ایران

چکیده

سریوم (IV) اکسید هیدراته از افزودن تدریجی محلول سولفات سریوم اشباع شده به محلول 4 مولار آمونیاک در دمای 25 درجه سانتی‌گراد و 5/12=pH تهیه گردید. خواص ترکیب بدست آمده با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی مادون قرمز و آنالیز ترموگراویمتری مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر تغییرات دما و pH در میزان جذب سطحی کاتیون‌های باریوم و استرانسیوم، همچنین ضریب توزیع کاتیون‌های سزیوم و یورپیوم بر روی اکسید سریوم هیدراته در pH های مختلف مطالعه شد. بررسی مقادیر ضرایب توزیع نشان داد که با افزایش pH محلول، میزان جذب سطحی کاتیون‌های باریوم و استرانسیوم بر روی اکسید سریوم آبدار افزایش می‌یابد که دلیل آن خصلت آمفوتری این اکسید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesize and Investigation of Hydrous Cerium Oxide Exchange Properties for 140Ba and 90Sr Cations–Determination of Distribution Coefficient for 152Eu and 134 Cs Cations

نویسندگان [English]

 • A Nilchi 1
 • G Abolhasanloo 2
 • M.R Yaftian 2
 • S Rasouli Garmarodi 1

چکیده [English]

Hydrated cerium (IV) dioxide has been synthesized by adding excess cerium sulphate to 4M ammonia solution at 250C and pH=12.5 with constant stirring. The properties of the compound were investigated by means of infrared and thermogravimetric techniques. The effect of temperature and pH on the adsorption of Ba and Sr ions and also the distribution coefficients of Cs and Eu at various pH values on cerium (IV) dioxide were considered. The distribution coefficient results showed that with the increase of pH of the media, the amount of adsorption of Ba and Sr cations on the surface of cerium (IV) dioxide increases, and this is due to their amphoteric nature of this oxide.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inorganic Ion Exchanger
 • Hydrous Oxide
 • Adsorption
 • Distribution Coefficient
 1. 1.    A. Nilchi, A. Khanchi, M. Ghannadi Maragheh, “The importance of cerium substituted phosphates as cation exchanger-some unique properties and related application potentials,” Talanta, 56, 383 (2002).

 

 1. 2.    A. Nilchi, M. Ghannadi Maragheh, A. Khanchi, “Characteristics of novel types of substituted cerium phosphates,” J. Radioanal. Nucl. Chem., 245(3), 589 (2000).

 

 1. 3.    A. Nilchi, M. Ghannadi Maragheh, A. Khanchi, A. Farajzadeh, A. Aghaei, “Synthesis and ion-exchange properties of crystalline titanium and zirconium phosphates,” J. Radioanal. Nucl. Chem., 261(2), 393 (2004).

 

 1. 4.    A. Nilchi, B. Maalek, A. Khanchi, M. Ghannadi Maragheh, A. Bagheri, “Exchange properties of cyanide complexes,” Rad. Phys. Chem. 75, 301 (2006).

 

 1. 5.    V. Vesely and V. Pekarek,Synthetic inorganic ion-exchangers-I: Hydrous oxides and acidic salts of multivalent metals,” Talanta, 19, 219 (1972).

 

 1. 6.    J. Lehto, S. Haukka, R. Harjula, “Titania bound sodium titanate ion exchanger,” J. Chem. Soc. Dalton Tran. 312, 1107 (1994).

 

 1. 7.    M. Park, D.H. Lee, C.L. Choi, S.S. Kim, K.S. Kim, J. Choi, “Pure Na-4-mica: synthesis and characterization,” J. Chem. Mater. 14, 2582 (2002).

 

 1. 8.    G.D. Christian, “Analytical Chemistry,” 5th edition, John Wiley and Sons, Inc. New York (1994).