نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران - ایران

چکیده

خرما از نوع مضافتی در سه دمای ثابت ºC25 (محیط)، ºC4 (یخچال) و ºC18- (فریزر) به دور از آلودگی ثانویه در بسته‌بندی مناسب، به مدت شش ماه نگهداری شدند. برای هر نمونه در این دماها، یک نمونه به عنوان کنترل (پرتوندیده) و سه نمونه هر یک با دزهای 0.5، 1.0  و 2.5  کیلوگری با اشعه گاما (60Co) پرتودهی شدند. در هر ماه نمونه‌ها از نظر کل میکروب‌ها و قارچ‌ها (کپک‌ها و مخمرها) بررسی و با نمونه‌های کنترل (پرتوندیده) آنها مقایسه شدند. علاوه بر این نمونه‌ها از جنبه کنترل شیمیایی (رطوبت و قند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان می‌دهند که شرایط مناسب از نظر کنترل میکروبی و شیمیایی در مدت انبارمانی (شش ماه) جهت تثبیت کیفیت خرما، نمونة پرتودیده با دز 0.5 کیلوگری و نگهداری شده در دمای ºC4 (یخچال) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Microbial and Chemical Assessment of Iranian Mozafati Date Treated by Gamma Irradiation

نویسندگان [English]

 • S.L Hosseini
 • M Sayhoon
 • R Rajaie

چکیده [English]

The effects of gamma radiation on Mozafati date were evaluated in order to find microbial and chemical changes. For this purpose, the date samples were stored at different temperatures, 25°C (room temperature), 4°C (refrigerator) and -18°C (freezer) for a period of 6 months. At each temperature, 4 samples were considered as a control (unirradiated) and three others as irradiated with doses of 0.5, 1.0 and 2.5 kGy by the use of gamma irradiation. Every month, the samples, at each condition, were checked to detect the total microbial, mold and yeast contaminations. The same date samples were also analyzed to chemical and quality controls (sugar and moisture). Finally, the unirradiated samples were compared with the irradiated ones. It was concluded that the proper condition to decrease microbial contaminations and chemical changes, and to increase the shelf-life and stabilize quality of the Mazafati date is the dose rate of 0.5 kGy at 4°C temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mozafati Date
 • Microbial Contaminations
 • Chemical Changes
 • Irradiation
 • Gamma Radiation
 1. 1.    شماره 144، صفحات: 57-52 (5 شهریور 1379).                      

 

 1. 2.    مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ”آیین کار تهیه خرما از برداشت محصول تا بسته‌بندی،“ شماره استاندارد ایران 2381، (تیرماه 1363).                                                                             

 

 1. 3.    س. یراقی، ”خرما میوه بهشتی،“ نشریه سروش بانوان، شماره 17، صفحات: 43-42 (آذرماه 1380).                                              

 

 1. 4.    W.H. Barreveld, “In: Date palm production,” FAO of the UN. Rome, Italy, 30-32 (1993).

 

 1. 5.   

 

www.bornaco.com/ir/product

 

 

”دلچسب‌ترین خرمای جهان،“ منمنمن رتنتنممتنت نم نمه نهن نه نه  (13 جولای 2005).                                                                   

 

 1. 6.    Z. Zare, M. Sohrabpour, T.Z. Fazeli, K.G. Kohan, “Evaluation of Invertase (B-fructo furanosidase) Irradiated Mazafaty Dates during Storage,” Radiation Physics and Chemistry, 65, 289-291 (2002).

 

 1. 7.    م. لطیفیان، ”استفاده از پرتودهی در مبارزه با آفات انباری خرما،“ نشریه کشاورزی و صنعت، شماره 50، صفحات: 24-22 (مرداد و شهریور 1382).                                                                          

 

 1. 8.    Khalid Azelmat, Driss ElGarrouj, Mohammed Mouhib and Fouad Sayah, “Irradiation of ‘Boufeggous’ date: Effect on Chemical Composition During storage,” Postharvest Biology  and Technology, 39 (Issue2): 217-222 (2006).

 

 1. 9.    Codex Alimentarius, First Edition, Rome, Italy, Volume XV: 10 (1984).

 

 1. 10.              Food Irradiation Newsletter, Supplement: 19 (1995).

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 11.              Food and Environmental Protection Newsletter, Supplement, 1(2): 6 (1998).

 

 1. 12.              Z. Zare, M. Sayhoon, V. Maghsoudi, “Irradiation Disinfestation and Decontamination of Iranian Dates During Storage,” Proc. Natl. Food Conver. Tech. Cong. Tehran University (1989).

 

 1. 13.              Z. Zare, M. Sayhoon, V. Maghsoudi, “Irradiation Disinfestation and Decontamination of Iranian Dates and Pistachio Nuts,” Radiation Physics and Chemistry, Beijing, China, July-September. 42 (1-3): 301-305 (1993).

 

 1. 14.              R. Lees, “Food Analysis: analytical and quality control methods for the food manufacturer and buyer,” 3th edition. Leonard Hill Books published, London, UK: 121 (1975).

 

 1. 15.              C.S. James, (a), “Analytical chemistry of foods,” Published by Blackie Academic and Professional, Imprinted of Chapman & Hall, London, UK: 37-38, 73 (1995).

 

 1. 16.              C.S. James, (b), “Analytical chemistry of foods,” Published by Blackie Academic and Professional, Imprinted of Chapman & Hall, London, UK: 53-59 (1995).

 

 1. 17.              D.S. Miller, “Food chemistry, a laboratory manual,” Published by John Wiley & Sons, New York, USA. 14-17 (1998).

 

 1. 18.              H. Auda and K. Nasser Lena, “Chemical studies on the influence of a combined process of heat and irradiation on carbohydrates, proteins and amino acids of dates,” Proc. Symp. Clobmo. IAEA-SM-250/12: 152-171 (1981).