نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 4395 - 31585، کرج- ایران

چکیده

تولید باریکه‌های مرجع پرتوهای یونساز با انرژی و دُز مشخّص، در آزمایشگاههای دزیمتری استاندارد از اهمیّت کاربردی زیادی برخوردار است. استانداردهای معیّنی در زمینة معرّفی و نحوة تولید این پرتوها، توسّط سازمانهای بین‌المللی ذیربط، از جمله ISO و IAEA تدوین و منتشر شده‌اند. در این مقاله چگونگی تولید و تعیین مشخّصات بخشی از باریکه‌های پرتو ایکس مرجع در سطح پرتودرمانی و حفاظت در برابر پرتوها را با استفاده از یک دستگاه مولّد ایکس نوع Philips RT250 و براساس استانداردهای بین‌المللی موجود شرح داده و سعی کرده‌ایم تا پرتوهای ایکس حاصل در حدّ امکان نزدیک به پرتوهای ایکس مرجع و استاندارد باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production of Reference Bremsstrahlung X-Radiations for Calibration of Dosimeters at Radiotherapy and Radiation Protection Levels

نویسندگان [English]

  • A.R Solimanian
  • A Shahvar
  • M Ghafoori
  • A Alipoor

چکیده [English]

Reference x-radiations are of practical importance at the standard dosimetry laboratories. The specifications and the operational conditions required to produce reference x-radiations are described in the relevant standards, provided by the International Standards Organization (ISO) and the International Atomic Energy Agency (IAEA). In the present work, an x-ray generator, Philips RT250, has been used to produce medium energy reference filtered x-radiations. Attempts have been made to make the characteristics of the produced x-rays as close as possible to those of the standard beams.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • calibration
  • Reference X-radiation
  • HVL
  • inherent filteration
  • absorber
  • homogeneity coefficient
  1. International Atomic Energy Agency, “Calibration of Radiation Protection Monitoring Instruments,” IAEA Safety Reports Series No. 16 (2000).

     

    2. International Atomic Energy Agency, “Calibration of Dosimeters Used in Radiotherapy,” IAEA Technical Reports Series No. 374 (1994).

 

3.International Standards Organization, X and Gamma Reference Radiations for Calibrating Dose Meters and Dose Rate Meters and for Determining Their Response as a Function Photon Energy – Characteristics of the Radiations and their Methods of Production, ISO Standard 4037-1,Geneva (1995).

 

4. J. E. Burns, X-Ray Calibration Qualities, IAEA SSDL Newsletter, No. 39, July (1998).

 

5. F. M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, Williams & Wilkins, Baltimore (1984).

 

6. International Standards Organization, “Reference Photon Radiations – Calibration of Area and Personnel Dosemeters and the Determination of their Response as a Fuction of Energy and Angle of Incidence,” ISO/DIS 4037-3, Geneva (1995).

 

7.International Standards Organization, “Guide to the Expression of Uncertainty in   Measurement,” ISO/G4/WG3, Geneva (1992).