نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده‌ی علوم و فیزیک نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان - ایران

چکیده

نانو ذرات :Dya%,Tbb%4-x SO1BaxSr به روش هم‌رسوبی سنتز شد. ساختار نانوذرات با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) تعیین شد. اندازه‌ تقریبی نانوذرات با استفاده از روش شرر 5/63 نانومتر محاسبه شد. اندازه و شکل ذرات ساخته شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشاهده شد. تست EDX حضور عناصر Dy و Tb در نمونه سنتز شده را تأیید کرد. پاسخ گرمالیانی نانوذرات :Dya%,Tbb%4-x SO1BaxSr برای مقدارهای متفاوت Ba، Sr، Dy و Tb مطالعه شد و بیش‌­ترین حساسیت در بین غلظت‌های مطالعه شده، به ترتیب 12/0، 88/0، 5/0 و 5/1 درصد مولی به ­دست آمد. تعداد قله‌ها در منحنی‌های درخشش نمونه، در گستره‌ دز (mGy 05/0-100) مطالعه شد. پارامترهای سینتیک مربوط به هر قله تعیین شد. منحنی درخشش این نانوذرات در این بازه‌ی دز، دارای 2 قله به ترتیب در دماهای 615 و 534 کلوین است. خواص دزیمتری نمونه مطالعه شد. بهترین آهنگ خوانش برای این دزیمتر K/s 2 به دست آمد. روند افزایشی شدت درخشش تا دزkGy ۷ مشاهده شد و پس از آن با آهنگ کندتری ادامه یافت. محوشدگی نمونه در دز mGy 1000 در بازه‌ی زمانی 21 روز، ناچیز بود. پاسخ انرژی در بازه‌ی keV 80-1250 مطالعه شد و رفتار وابسته به انرژی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studies on TL properties of Ba0.88 Sr0.12 SO4:Dy0.5%, Tb1.5% nanoparticles as a dosimeter

نویسندگان [English]

  • M. Lotfi
  • Kh. Rezaee Ebrahim Saraee
  • K. Bazari Jamkhaneh

Department of Nuclear Engineering, Faculty of Advance Sciences and Technologies, University of Isfahan, P.O.Box: 81746-73441, Isfahan -Iran

چکیده [English]

BaxSr1-xSO4:Dya%, Tbb% nanoparticles were synthesized by the chemical co-precipitation method. The orthorhombic lattice structure was confirmed by X-ray diffraction (XRD) pattern and an average size of 63.5nm was obtained using Deby-Schere`s formula. The shape and size of particles were also observed by scanning electron microscopy (SEM). EDX spectra proved the presence of Dy and Tb in the sample. The TL glow curves of samples showed the maximum sensitivity at 0.12, 0.88, 0.5, and 1.5 mol% for Sr, Ba, Dy, and Tb, respectively. The thermoluminescence (TL) glow curves of the sample (in the range of 0.05-100 mGy) had two glow peaks at 534 and 615 K. Dosimetry characteristics of the selective combination were studied. The best heat rate was 2 K/s. The TL intensity was increased by increasing the dose up to 7 kGy and after that, it was increased very slowly. Studies of the fading indicated that the reduction of dose-response of the sample in 1000 mGy dose is negligible within 21 days. Energy response was studied in the range of 80-1250 keV and showed the sample was energy-dependent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barium Strontium Sulfate
  • Thermoluminescence
  • Dosimetry
1. P.D. Sahare, et al, K3Na(SO4)2: Eu nanoparticles for high dose of ionizing radiation, Journal of Physics, D: Applied Physics, 40, 759-764 (2007).
 
2. S.P. Lochab, et al, Thermoluminescence and photoluminescence study of nanocrystalline Ba0.97Ca0.03SO4:Eu, Journal of Physics, D: Applied Physics, 39, 1786-1791 (2006).
 
3. Kh. Rezaee, A. Aghay, M. Erfani, Synthesis, characterization and TL properties of SrSO4:Dy, Tb nanocrystalline phosphor, Journal of Rare earths, 32, 1003-1009 (2014).
 
4. N. Salah, P.D. Sahare, A.A. Rupasov, Thermoluminescence of nanocrystalline life: Mg, Cu, P, Journal of Luminescence, 124, 357-364 (2007).
 
5. A. Choubey, et al, Argon ions induced thermoluminescence properties of Ba0.12Sr0.88SO4 phosphor, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 72, 136-143 (2011).
 
6. A. Pandey, R.G Sonkawade, P.D. Sahare, Thermoluminescence and photoluminescence characteristics of nanocrystalline LiNaSO4:Eu phosphor, Journal of Physics. D: Applied Physics, 36, 2400-2405 (2003).
 
7. A. Choubey, et al, Effect of ion irradiation on optoelectronic properties of Ba0.12Sr0.88SO4: Eu phosphor, Physica B: Physics of Condensed Matter, 406, 4483-4488 (2011b).
 
8. H.S. Nalwa, Handbook of Nanostructure Materials and Nanotechnology, Academic, CA, San Diego, 1-5 (2000).
 
9. V. Ramaswamya, R.M. Vimalathithan, V. Ponnusamy, Synthesis of monodispersed barium sulphate nanoparticles using water-benzene mixed solvent, Advanced Materials Letters, 3, 29-33 (2012).
 
10. N. Salah, P.D. Sahare, P. Kumar, TL and PL in BaSr(SO4)2:Eu mixed sulphate, Physica Status Solidi A, 203, 898-905 (2006).
 
11. E. Aboelezz, et al, Nano-barium–strontium sulfate as a new thermoluminescence dosimeter, Journal of Luminescence, 166, 156-161 (2015).
 
12. M.A. Sharaf, G.M. Hassan, E. Aboelezz, Effect of strontium additive on thermoluminescence properties of (Ba1-xSrxSO4)99.8%: Eu0.2% nanophosphor, Radiation Measurements, 65, 29-35 (2014).
 
13. Kh. Rezaee, A. Aghay, Thermoluminescence properties of nanophosphors BaSO4:Dy and BaSO4:Tb, Applied Radiation and Isotopes, 82, 188-192 (2013).
 
14. Kh. Rezaee, et al, Themoluminescence properties of nanocrystalline of BaSO4: Dy, Tb irradiated with gamma rays, Journal of Luminescence, 137, 230-236 (2013).
 
15. Kh. Rezaee, M. Khosravi, A. Aghay, Investigation of thermoluminescence characteristics of barium sulphate and strontium sulphate nanoparticles doped with rare earth elements, Isfahan University (2013).
 
16. I.H. Widanagamage, A.R. Waldron, M. Glamoclija, Controls on Barite Crystal Morphology during Abiotic Precipitation, Minerals, 8, 480 (2018).
 
17. G.G. Kitis, J.M. Gomez Ros, J.W.N. Tuyn, Thermoluminescence glow curve deconvolution functions for first, second and general orders of kinetics, Journal of Physics D: Applied Physics, 31,  2636-2641 (1998).
 
18.  G. Balian, N.W. Eddy, Figure of merit (FOM), and improved criterion over the normalized chisquared test for assessing goodness-of-fit of gamma-ray spectra peaks, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B., 145, 389-393 (1977).
 
19. B. Samariha, K. Rezaee Ebrahim Saraee, Effects of annealing on the thermoluminescence characteristics of Dy and Tb doped SrSO4 nanophosphor under gamma excitation, Journal of Luminescence, 198, 389-399 (2018).
 
20. S. Som, A. Choubey, S.K. Sharma, Spectral and trapping parameters of Eu+ Gd2O2S nanophosphor, Journal of Experimental Nanoscience, 10(5), 350-370 (2015).
 
21. M. Kumar, et al, Dependence of peak height of glow curves on heating rate in thermoluminescence, Journal of Luminescence, 130, 1216-1220 (2010).
 
22. V. Pagonis, et al, Anomalos heating rate effect in thermoluminescence intensity using a simplified semi-localized transition (SLT) model, Radiation measurement, 1-9 (2013).