مزایا و اعتبارات نمایه‌شدن در پایگاه بین‌المللی DOAJ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. مهمترین پیش‌نیاز جهت نمایه‌شدن نشریه در پایگاه‌های علمی درجه یک مانند ISI، SCOPUS، WOS ...
  2. افزایش اعتباربخشی به نشریه و مهمترین وجه تمایز با نشریات زرد،
  3. بهبود دیده‌شدن نشریه در موتورهای جستجو مانند گوگل و افزایش ترافیک وب‌سایت و شهرت مجله ....
login