نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش هسته‌ای، دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه یزد، بلوار دانشگاه، صندوق پستی: 741-89195، یزد- ایران

2 گروه جراحی گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، کدپستی: 891588757، یزد- ایران

چکیده

یکی از روش‌های مؤثر در درمان سرطان تیرویید، یددرمانی است که در آن بعد از عمل جراحی تیروییدکتومی و یا برداشت بافت تیرویید و به منظور کنترل رشد تومور و جلوگیری از علایم ثانویه بعد از جراحی ید 131 به صورت خوراکی، برای بیماران تجویز می‌شود. هم‌­چنین با توجه به دزی که ید پرتوزای جذب شده در سلول‌های سرطانی ایجاد شده در ناحیه تیرویید به فضای اطراف می‌دهد، ممکن است منجر به عوارض زیادی برای اطرافیان بیمار شوند. در این پژوهش در مرکز ید‌درمانی درمانگاه افشار یزد، با استفاده از دزیمترهای گرمالیانی 100TLD- مقدار میانگین دز جذبی ناحیه تیرویید روی سطح پوست بعد از 24 ساعت برای دریافت 100 تا mCi 150 ید 131 و دز جذبی عمقی تیرویید در فاصله 7 سانتی‌متری از پوست که شامل تیرویید و بافت نرم اطراف آن می‌شود به ­ترتیب 993/388 و cGy 155/379 و بعد از 48 ساعت به ­ترتیب 643/350 و cGy 124/343 محاسبه شد. دز اندازه‌گیری شده در اطراف بیمار و در فاصله‌های 1 تا 3 متری از آن­‌ها در طول مدت 24 الی 48 ساعت بستری در این مرکز بعد از دریافت ید پرتوزا به طور میانگین cGy 93/30 است که در مقایسه با استانداردهای تعیین شده، احتمال خطر برای اطرافیان بیمار زیاد است. طبق نتایج پژوهش‌هایی که تاکنون انجام شده است، سن و جنسیت در بروز این بیماری خیلی مؤثر بوده و هم‌­چنین شیوع آن در زنان بیش‌­تر از مردان است. لذا پیشنهاد می‌شود که پژوهش‌­هایی در زمینه عوامل ژنتیکی و بیماری‌های زمینه‌ای شایع در هر منطقه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of superficial and deep absorption dose of 131 radioactive iodine in the patient's thyroid and around the patient after thyroid tissue surgery or thyroidectomy using thermoluminescence dosimeter

نویسندگان [English]

  • S. Khosravi 1
  • M.A. Shafaei 1
  • V. Zand 2

1 Nuclear Physics Division, Department of Physics, Science Schools, Yazd University, P.O.Box: 89195-741, Yazd - Iran

2 Department of Otolaryngology Head and Neck surgery, Shahid Sadoughi University of Medical Science, Postal code: 891588757,Yazd - Iran

چکیده [English]

One of the most effective methods of treating thyroid cancer is iodine therapy. Patients are prescribed orally after thyroidectomy or thyroid tissue resection to control tumor growth and prevent secondary symptoms after iodine surgery. Also, due to the dose of radioactive iodine absorbed by cancer cells in the thyroid gland, it may have many side effects for those around the patient, which in this study in the radiotherapy center of Afshar Clinic in Yazd, using germanium dosimeters TLD-100 is the average absorbed dose of thyroid area on the skin surface after 24 hours to receive 100 to 150 mCi of iodine 131 and the deeply absorbed dose of thyroid at a distance of 7 cm from the skin, which includes the thyroid and surrounding soft tissue 388.933 and 379.155 cGy, respectively. After 48 hours, these values were 350.643 and 344.124 cGy, respectively. Moreover, the measured dose was around the patient. At distances of 1 to 3 m from them during 24 to 48 hours of hospitalization after radiation, iodine intake is on average 30.93 cGy, which is a high risk for those around the patient compared to the set standards. According to the results of studies published so far, age and gender are very effective in the incidence of this disease, and its prevalence is higher in women than men. Therefore, it is suggested that research be conducted on genetic factors and common underlying diseases in each region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thyroid radio iodine therapy
  • Dosimetry
  • Thyroid cancer
  • I-131
  • Thermoluminescence Dosimetry (TLD)
1. M. Zdraveska-Kocovska, O. Vaskova, V. Majstorov, Institute of Pathophysiology and Nuclear Medicine, Akademik Isak S. Tadzer-Faculty of Medicine, University, Ss. Kiril and Metodij, Skopje, Republic of Macedonia, Macedonian Journal of Medical Sciences, 4(1), 12 (2011).
 
2. A.A. Sharghi, Depth of critical tissue equivalent phantom organs based on surface dose obtained by dual X-ray, Scientific Journal of Semnan University of Medical Sciences, 10(2), (2004) (In Persian).
 
3. R.A. Kinhikar, et al, Characterizing and configuring motorized wedge for a new generation tele cobalt machine in a treatment planning system, Journal of Medical Physics, Association of Medical, Physicists of India, 32(1), 29 (2007).
 
4. A. Shiryazdi, Measurement of dose of non-involved organs in radiation therapy of breast cancer using thermoluminescence dosimeter, School of Physics, 63 -75 (2018) (In Persian).
 
5. A. Hooman, Evaluation of the severity of radiation-induced cellular damage in patients with differential iodine-treated differential thyroid cancer, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, 9 (4), 351 (2007) ( In Persian).
 
6. M. Rezaee, Comparison of breast versus breast radiotherapy dose in different radiotherapy techniques in Shahid Ramezanzadeh Radiotherapy Center, Yazd, Department of Medical Physics, (2018) (In Persian).
 
7. A. Shirazi, et al, Monte Carlo simulation of TLD response function: Scattered radiation field application, Rep Pac Oncol Radiother, 13(1), 23-8 (2008) (In Persian).
 
8. D. Shahbazi, S. Nikzad, Determination of Absorbed Dose of Organs (Thyroid, Sternum, Cervical vertebra) in Thyroid Cancer Patients Following Radioiodine Therapy, Iran. J. Nucl. Med, 17(1), 27 (2009).
 
9. D. Shahbazi, Z, Shahi, Estimation of salivary gland absorbed dose in the treatment of thyroid with radioactive iodine, Iranian Journal of Nuclear Medicine, 15(2), 1 (2008) (In Persian).
 
10. H. Taghavi. Kajidi, Prevalence of thyroid cancer in the Iranian population living in the Islamic Republic of Iran by province in the period 1990-2010, Iranian Journal of Diabetes and Metabolism, 15 (2), 91 (2016) (In Persian).
 
11. S. Yazdani, Determination of thyroid absorption dose with TLD dosimeter in the treatment of head and neck cancer in Shahid Ramezanzadeh Radiation Therapy Center, (2019) (In Persian).