نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه واحد تهران غرب

2 گروه علوم پایه، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب -تهران ایران

چکیده

توزیع انرژی تحریکی کل پاره های شکافت اورانیوم 230-236 به کمک مدل تعمیم یافته نقطه برشی اماری محاسبه شده است. در این مدل که یک مدل سیستماتیک است، انرژی تحریکی از دو جزء انرژی تغییر شکل هسته و انرژی داخلی تشکیل می گردد. مقادیر محاسبه شده از مدل سیستماتیک با مقادیر تجربی برای شکافت نوترونی اورانیوم-233 مقایسه شده اند. سپس انرژی تحریکی کل برای بقیه ایزوتوپ های اورانیوم با روش سیستماتیک محاسبه شده است. همچنین مقادیر محاسبه شده انرژی تحریکی کل شکافت نوترونی و فوتونی برای اورانیوم-235و 238 با هم مقایسه شدند که نشان داد اختلاف کمی بین نتایج آن ها وجود دارد. وسانات به انرژی بستگی نوترون پاره های شکافت مربوط است. همچنین با مقایسه نتایج محاسبات با داده های تجربی مشخص شد که تعداد نوترون های محاسبه شده با استفاده از مقادیر انرژی تحریکی برای پاره های شکافت سنگین کم تر از مقدار تجربی آن ها به دست می آید. این اختلاف، در نتایج دیگر محققان نیز دیده می شود که به دلیل فزونی نوترون در پاره های شکافت سنگین می باشد. به عبارت دیگر نوترون های اضافی در پاره های سنگین تر شکافت با انرژی تحریکی کم تری جدا می گردند. بنابراین تعداد کل نوترون های خروجی محاسبه شده که با استفاده از مقادیر انرژی تحریکی در مقایسه با مقادیر تجربی اختلاف قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study Total Excitation Energy and Neutron Multiplicity Of Fission Fragments For Uranium Isotopes

نویسندگان [English]

  • amir hoshang ramezani 1
  • payam Mehdipour Kaldiani 2

1 department of physics , west tehran branch

2 Department Of Physicd West Tehran Branch ,Islamic Azad University

چکیده [English]

The total excitation energy, TXE, as a function of fission fragments are evaluated for neutron-induced fission of 230-236U using the statistical scission point model. In this model, as the systematic model, the total excitation energy includes the deformation energy and the intrinsic energy. TXE values calculated by the systematic model are compared with the available experimental data for neutron-induced of 233U. Then the total excitation energy as a function of fission fragments is evaluated for neutron-induced fission of 230-236U. The total excitation energy distribution is compared for neutron-induced fission and for photofission of 233U and 238U. There is a little difference between the TXE distribution of neutron-induced fission and photofission. The prompt neutron distribution is evaluated by using the obtained total excitation energy. The calculated prompt neutron number has a large variation for even uranium isotopes, which due to the neutron separated energy of fission fragments. In addition, the prompt neutron number for heavy fission fragments is less than experimental neutron number which due to the excess neutron of those fragments. It is due to the evaporation of excess neutron with lower TXE values in heavy fragments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total excitation energy
  • Fission fragments
  • Neutron-induced fission