نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون

2 دانشجو

3 هیئت علمی

4 معاون فنی شرکت پسمانداری

5 هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

6 کارشناس/پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

10.24200/nst.2022.1068.1722

چکیده

این تحقیق به بررسی فاکتور انتقال یون استرانسیوم مربوط به دو نمونه گیاهی شامل تربچه و شاهی از خاک منطقه جنوب تهران می‌پردازد. در این تحقیق آزمایشات در گلدان های یک شکل و اندازه، محیط سرباز، تابش مستقیم نور آفتاب و با استفاده از کود گیاهی مشخص انجام گرفت.جهت بررسی اثر غلظت یون استرانسیوم بر فاکتور انتقال، خاک موردنظر ابتدا با کود گیاهی با نسبت مشخص مخلوط شد و با استفاده از محلول نمکی استرانسیوم نیترات در چهار غلظت متفاوت (1000-500-200-50 میلی گرم بر لیتر) آلوده گردید. آبیاری گلدان ها با حجم مشخصی از آب به طور هفتگی و در دو اسیدیته متفاوت (6و5= pH) جهت بررسی اثر pH بر فاکتور انتقال صورت گرفت. همچنین غلظت یون استرانسیوم در دو بافت برگ و میوه تربچه و برگ شاهی انجام گرفت تا تجمع یون استرانسیوم در هر یک از بافت ها و میزان تاثیر گذاری آنها بر فاکتور انتقال مشخص گردد.طبق نتایج به دست آمده فاکتور انتقال با افزایش غلظت و افزایش اسیدیته محلول آبیاری کاهش یافت و مقایسه فاکتور انتقال در بافت ها نشان داد که برگ شاهی جذب بیشتری از برگ تربچه و برگ تربچه نیز از میوه آن جذب کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determine of Soil-to-plant transfer factors of strontium in radish and watercress from a soil sample of Tehran province

نویسندگان [English]

  • hosein aghayan 1
  • mehrnoosh mousavi 2
  • Seyed Amir Hossein Feghhi 3
  • Amir Masoud taherian 4
  • Taher Yousefi 5
  • Hossein Ghasemi Mobtaker 6

1 دکتر

2 student

3 professor

4 deputy

5 Academic staff, Nuclear Science & Technology Institute

6 Researcher Expert/Nuclear Science and Technology Research Institute

چکیده [English]

This study investigates the transfer factor of strontium ion related to two plant samples including radish and watercress from the soil of the southern region of Tehran. In this study, experiments were performed in pots of same shape and size, outdoor environment, direct sunlight and using a specific plant fertilizer. To investigate the effect of strontium ion concentration on the transfer factor, the soil was first mixed with plant fertilizer in a certain ratio and was contaminated with strontium nitrate saline solution in four different concentrations (50-200-500-1000 mg/l). Pots were irrigated weekly with a certain volume of water and two different acidity (pH = 5-6) to investigate the effect of pH on the transfer factor. Also the concentration of strontium ion in the leaf and fruit tissues of radish and watercress leaf was determined to investigate the accumulation of strontium ion in each of the tissues and their effect on the transfer factor. According to the results, the transfer factor was reduced with increasing concentration and acidity of Irrigation solution and comparison of transfer factor in tissues showed that watercress leaf had more absorption than radish leaf and its leaf less absorption than its fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer factor,,
  • ,،strontium,,
  • ,،adsorption,,
  • ,،Raphanus sativus var. sativus and Lepidium sativum