نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، صندوق پستی: 1435763811، تهران - ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، کدپستی: 9177948974، مشهد - ایران

چکیده

یکی از کاربردهای آشکارسازهای سیلیکونی فوق‌سریع، آشکارسازی ذرات باردار در آهنگ گیگاهرتز است. ارزیابی این آشکارسازها در مقابل باریکة پروتونی به منظور شمارش تعداد ذرات باریکه و سپس استفاده از شمارش ذرات جهت بهینه‌­سازی سیستم تحویل دُز در درمان تومورهای سرطانی با ذرات باردار می‌­تواند  قدم مؤثری در راستای توسعه درمان سرطان باشد. در واقع این ارزیابی، پیش­نیاز و تضمین استفاده از این آشکارسازها در سیستم تحویل دُز است. در این راستا بهترین روش زمان­‌سنجی سیگنال‌ها که همان CFD بود، انتخاب شد. جهت اندازه­‌گیری و تجزیه تحلیل سیگنال‌های خروجی آشکارساز از نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج حاصل از ارزیابی آشکارسازهای سیلیکونی فوق‌سریع با ضخامت 50 میکرومتر و هندسه­‌های مختلف که در چند آزمایش متفاوت در مرکز سرطان درمانی CNAO ایتالیا انجام ­شد و هم‌چنین داده­‌هایی که در آزمایشگاه شتاب‌دهنده CERN آلمان به‌دست آمده بود با روش CFD مورد بررسی قرار گرفت. نتایج محاسبات و انحراف معیار از اجرای برنامه­‌های مختلف در نرم‌افزار متلب برای سیگنال‌های ثبت شده نشان دادند که اولاً این آشکارسازها برای شمارش ذرات پروتون در آهنگ گیگا هرتز قابل اعتماد هستند و ثانیاً ابزار CFD می‌­تواند با اطمینان کامل جهت ثبت سیگنال‌های خروجی آشکارسازهای سیلیکونی فوق‌سریع استفاده شود. لذا می­توان از آن‌ها در تصحیح سیستم تحویل دُز به عنوان شمارنده تعداد پروتون باریکة پروتونی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

UFSD Test with Proton Beam by Using CFD Method

نویسندگان [English]

  • M. Fadavi Mazinani 1
  • M. Khazaee Fadafan 1
  • A.A. Mowlavi 2

1 Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University, P.O.BOX: 1435763811, Tehran – Iran

2 Department of Physics, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Postal Code: 9177948974, Mashhad - Iran

چکیده [English]

Detecting the charge particles at Giga hertz rate is one of the applications of UFSD (Ultra-Fast Silicon Detectors). The UFSD test in front of the proton beam to count the beam particles and use it for a more precise Dose Delivery System for the treatment of the cancerous tumor by charge particles can become an effective step for the development of cancer treatment. In fact, this assessment is a prerequisite and guarantees the use of these detectors in the dose delivery system. In this regard, the best method for time measurement, which was CFD, was chosen. MATLAB software was used to measure and analyze the UFSD output signals. The results of the 50-μm-thick UFSD test and the various geometries that we performed in several different experiments at the CNAO Cancer Treatment Center in Italy, as well as the data obtained at the laboratory of CERN accelerator in Germany, were analyzed by the CFD method. The results of many different runs of programs in MATLAB for many registered signals show: 1- These sensors are reliable to count the proton particles in Giga hertz rate. 2-The CFD devices could be used to record the UFSD output signals. Therefore, they can be used in the correction of the dose delivery system as a counter for the proton number of the proton beam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultra-fast silicon detectors (UFSD)
  • Dose delivery system (DDS)
  • Time measurement
  • Proton therapy
1. H.F.W. Sadrozinskietal, Ultra-fast­ silicon -detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 730, 226-223 (2013).
 
2. N. Cartiglia, et al, Performance of Ultra-Fast Silicon Detectors, arXiv:1312.1080v2.
 
3. Francesca Cenna, Weightfield2:a Fast Simulator for Silicon and Diamond solid state detector, 10th International Conference on Radiation Effects on Semiconductor Materials, Detectors and Devices- Florence, (October 10th 2014).
 
4. M. Fadavi Mazinani, A Mowlavi, Selecting the Best Time Measurement Method for the UFSD Signals, Journal of Nuclear Science and Technology (In print soon) NST-0009-1683 (R1), (In Persian).
 
5. Constant fraction discriminator in pulsed time-of-flight laser rangefinding, Ruitong ZHENG, Guanhao WU. Optoelectron, 5(2), 182–186 (2012).
 
6. Herv_e Grabas, Deveopment of a picosecond time-of-ight system in the ATLAS experi-ment, Other [cond-mat.other], Universit_e Paris Sud - Paris XI, (2013), English. .
 
7. CNAO history, http://fondazionecnao.it/en/staff/    the-history-of-cnao.
 
8. Programmable Power Supplies 188 W | 384 W R&S®HMP Serie, www.rohde-schwarz.com.
 
9. Digitizer Families, CAEN 2016/2017 Product Catalog, www.caen.it.
 
10. User Manual UM2091 WaveDump, CAEN Digitizer Readout Application, Rev 10-28 April (2016), www.caen.it.
 
11. C6 Fast Charge Amplifier, www.cividec.at.
 
12. C2 Broadband Amplifi er, 2 GHz, 40 Db, www.cividec.at.
 
13. WaveRunner 6 Zi Oscilloscopes 400 MHz –4 GHz, teledynelecroy.com.
 
14. DT14xxET 4 Reversible Channel Desktop HV Power Supply Family with Ethernet & Touchscreen, www.caen.it.
 
15. UM2463 GECO2020 GEneral COntrol Software for CAEN HV Power Supplies Rev, 9-4 April (2016), www.caen.it.
 
16. Introduction to LabVIEW, Hans-Petter Halvorsen, 2016-09-07, http://home.hit.no/~hansha.
 
17. Team Viewer 12 Manual–Remote Control,
www. teamviewer. com.