نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

استفاده از تصویربرداری دینامیکی PET برای استخراج پارامترهای جنبشی ردیاب که مهم‌ترین آن‌ها پارامتر Ki است، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه استفاده از تکنیک دو نقطه ی زمانی (DTP) برای تولید تصاویر پارامتریک Ki با استفاده از دو تصویر استاتیک سه دقیقه‌ای PET مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور با استفاده از شبیه سازی با فانتوم XCAT ، شش تومور ناهمگن با سه سطح انرژی در بافت‌های ریه و کبد قرار داده شد. سپس با استفاده از آنالیز پاتلاک و استفاده از تابع ورودی مبتنی بر جمعیت (PBIF) تصاویر پارامتریک Ki تولید و ارزیابی شد. همچنین پارامترهای TBR و CNR در تصاویر SUV و تصاویر پارامتریک تولید شده با استفاده از روش DTP و روش تصویربرداری کامل دینامیکی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده‌ی همبستگی بالا (0.9 <) و بایاس محدود بین پارامتر Ki تولید شده با استفاده از روش DTP و روش تصویربرداری کامل دینامیکی بود. همچنین بالا بودن پارامتر TBR در تصاویر DTP نسبت به تصاویر SUV(70% -تومور ریه , 35% - تومور کبدی) نشان از بهبود وضوح و کیفیت این تصاویر دارد. بنابراین این تصاویر می‌توانند جایگزین مناسبی برای تصاویر کامل دینامیکی PET و SUV در کلینیک باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Production of parametric Ki images by dual time point (two 3 min clinical routine static scans)

نویسنده [English]

  • Niloofar Reshtebar

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده [English]

Dynamic Positron Emission Tomography (PET) imaging has significant potential to extract the kinetic parameters of the tracer that the most important of which is the Ki parameter. In this study, the use of the Dual Time Point (DTP) technique to generate parametric Ki images using two 3-min static PET scans was evaluated.

In this research, the simulation study by XCAT phantom was performed by generating six realistic heterogeneous tumors embedded in lung and liver tissues and various levels of [18F] FDG uptake. Then, parametric Ki images were generated and evaluated using Patlak analysis and population-based input function (PBIF). Also, TBR and CNR parameters in SUV images and parametric images produced by DTP and full dynamic methods were compared and evaluated. The results showed that there is a significant correlation (> 0.9) between the Ki parameter produced by DTP and full dynamic imaging methods. Also, the high TBR parameter in DTP images compared to SUV images (70% - lung tumor, 35% - liver tumor) shows the improvement of contrast and quality of these images. Therefore, these images can be a suitable alternative to complete dynamic PET and SUV images in the clinic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compartmental modeling
  • Dual-Time-Point
  • Positron Emission Tomography
  • Parametric imaging: XCAT phantom
  • Dual Time Point technique