نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 3714668669، قم ـ ایران

3 3. گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، صندوق پستی: 1993893973، تهران ـ ایران

چکیده

یکی از چالش‌­های اساسی در رابطه با زیست­فروشویی اورانیم، انجام اقدام­‌هایی برای بهبود، تسریع و افزایش بازده­ی فرایند استخراج است. از جمله­ی این اقدام‌­ها، فراهم نمودن شرایط محیطی و زیست­‌شناختی مطلوب برای باکتری اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان است. از آن­جایی که مواد مغذی محیط کشت باکتری تأثیر بسزایی بر روی عملکرد و رشد باکتری پیش­گفته دارد، از این­رو، در پژوهش حاضر از 2 محیط کشت مجزا در فرایند زیست­‌فروشویی اورانیم در چگالی پالپ‌­های 2.5 و 12.5 درصد، به صورت مقایسه­‌ای، استفاده شده است. محیط کشت­‌های انتخابی شامل محیط کشت متعارف 9k و محیط کشت غنی شده­‌ی 9k با پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) است. فرایند زیست‌­فروشویی اورانیم با استفاده از این 2 محیط کشت و چگالی پالپ­‌های انتخابی در شرایط بهینه انجام پذیرفت. نتیجه­‌های حاصل از چگالی پالپ 2.5 درصد نشان داد که استخراج اورانیم با استفاده از محیط کشت 9k جدید، 2 روز و با استفاده از محیط کشت 9k، متعارف 3 روز به طول انجامید. هم­چنین، کل اورانیم موجود در سنگ در چگالی پالپ 12.5 درصد با استفاده از محیط کشت 9k جدید و 9k متعارف به ترتیب در مدت 3 و 7 روز استخراج شد. میزان تغییرات Eh با استفاده از 2 محیط کشت و چگالی پالپ­‌های انتخابی نشان داد که مقدار Eh در محیط کشت 9k جدید به نسبت 9kبه میزان 13 تا 22 درصد افزایش داشته است. با توجه به داده­‌های تجربی به دست آمده در این پژوهش می‌­توان نتیجه گرفت که استفاده از مواد مغذی هم­چون پپتون و تریپتیک سوی براث تأثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد و فعالیت باکتری و در نتیجه سرعت استخراج اورانیم داشته است و با بهینه‌­سازی شرایط، استفاده از محیط کشت 9kبه همراه پپتون و تریپتیک سوی براث در فرایند زیست‌­فروشویی اورانیم توصیه می‌­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Peptone and Tryptic Soy Broth (TSB) on Uranium Bioleaching Efficiency

نویسندگان [English]

  • F Fatemi 1
  • S Jahani 2
  • S Miri 3

چکیده [English]

One of the main challenges in uranium bioleaching process is events related to improvement, acceleration and enhancement of the extraction. One of these is to provide a favorable environment and biological conditions for Acidithiobacillus ferrooxidans. Whereas, the nutrients of bacteria medium have a significant impact on the activity and growth of bacteria, in the present study, 2 selective culture mediums were used in uranium bioleaching process at pulp densities of 2.5 and 12.5 %. The mediums are containing usual 9k and enriched 9k medium with peptone and TSB (Tryptic Soy Broth). Uranium bioleaching process using selective 2 mediums with different pulp densities were performed under optimum conditions. The results indicated that the uranium extraction at 2.5% pulp density, using 9k-New medium and 9k medium, have carried out during 2 and 3 days, respectively. In addition, at 12.5 % pulp density, the total uranium in the ore was extracted during 3 and 7 days using 9k-New and 9k mediums, respectively. Eh variations showed that the Eh in the 9k-New medium in compared with 9k medium were increased 13-22%. According to the results of this study, it can be concluded that the uses of nutrients such as peptone and TSB have significant impact on the activity of bacteria and also speed of uranium extraction. So, the optimization of 9k medium using peptone and TSB recommended on the uranium bioleaching process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioleaching
  • Uranium
  • Peptone
  • Tryptic Soy Broth
  • Acidithiobacillus Ferrooxidans
[1] T. Rohwerder, T. Gehrke, K. Kinzler, W. Sand, Bioleaching review part A: progress in bioleaching: fundamentals and mechanisms of bacterial metal sulfide oxidation, App. Mic. and Bio., 63 (2003) 239-248.
 [2] H.R. Watling, The bioleaching of sulphide minerals with emphasis on copper sulphides, A review, Hydrometallurgy, 84 (2006) 81-108.
 [3] H. Brandl, Microbial leaching of metals, Wiley-VCH, (2008) 8.
 [4] D. Chen, J. Lin, Y. Che, X. Liu, J. Lin, Construction of recombinant mercury resistant Acidithiobacillus caldus, Mic. Re., 166 (2011) 515-520.
 [5] K. Bosecker, Bioleaching: metal solubolization by microorganisms, FEMS Mic. R., 20 (1997) 591-604.
 [6] M.J. Patel, D.R. Tipre, S.R. Dave, Isolation, identification, characterization and polymetallic concentrate leaching studies of tryptic soy- and peptone-resistant thermotolerant Acidithio-bacillus ferrooxidans SRDSM2, Bio. Tech., 102 (2011) 1602–1607.
 [7] B. Ngom, Y. Liang, X. Liu, Cross-Comparison of Leaching Strains Isolated from Two Different Regions: Chambishi and Dexing Copper Mines, BioMed Re. Int., (2014) 11.
 [8] S. Jahani, F. Fatemi, M.A. Firoz-e-zare, M.R. Zolfaghari, Isolation and Characterization of Acidithiobacillus ferrooxidans Strain FJS from Ramsar, Iran. Elec. J. Biology, 11 (2015) 138-146.
 [9] F. Fatemi, S. Miri, S. Jahani, Effect of metal sulfide pulp density on gene expression of electron transporters in Acidithiobacillus sp. FJ2. Arch. Mic. In press.
 [10] A.L. Williamson, An investigation into bioleaching of uranium and rare earth elements from quartz-pebble conglomerate ores from Elliot Lake, Ontario, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Material Sciences the School of Graduate Studies Laurentian University Sudbury, Ontario, Canada, (2014) 12.
[11] C. Gomez, M.L. Blazquez, A. Ballester, Bioleaching of a Spanish complex sulfide ore bulk concentrate, Min. Eng., 12 (1999) 93-106.
 [12] M. Nemati, S.T.L. Harrison, G.S. Hansford, C. Webb, Biological oxidation of ferrous sulfate by Thiobacillus ferrooxidans: a review on the kinetic aspects, Bio. Eng. J., 1 (1997) 171-190.
 [13] A. Rashidi, R. RoostaAzad, S.J. Safdari, H. ZareTavakoli, M.F. Foroghian, B. Rafizadeh, Adaptation of Acidithiobacillus ferrooxidans for bioleaching of uranium, 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering Kermanshah, Iran, (2010) 25-28.
 [14] M. Eisapour, M.A. Moosavian, A. Keshtkar, A. Rashidi, Investigation the effects of pulp density on the uranium bioleaching in stirred tank reactor, 7th congress of chemical engineering, ICHEC07, (2011) 393.
 [15] M.S. Choi, K. Cho, D.S. Kim, H. Ryu, Bioleaching of uranium from low grade black schists by Acidithiobacillus ferrooxidans, World J. of Mic. & Bio., 21 (2005) 377.
 [16] M. Boon, J.J. Heijnen, Gas-liquid mass transfer phenomena in biooxidation experiments of sulphide minerals: a review of literature data, Hydrometallurgy, 48 (1998) 187.
 [17] A. Akcil, H. Ciftci, H. Deveci, Role and contribution of pure and mixed cultures of mesophiles in bioleaching of a pyretic chalcopyrite concentrate, Min. Eng., 20 (2007) 310.