نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 1589-81465، اصفهان- ایران

2 دانشگاه ЭATИ، ابنینسک-روسیه

چکیده

هدف این پژوهش تعیین روشی است که به وسیله‌ی آن بتوان رآکتورهای بزرگی هم چون VVER1000 را با مدل نقطه‌ای توصیف کرد و معادلات سینتیک نقطه‌ای را در آن‌ها به کار برد. با این روش می‌توان مقدار رآکتیویته‌ی درون قلب رآکتور را در حالت‌های گذرا با دقت بسیار خوبی به صورت لحظه‌ای بدون آن‌که بزرگی و ابعاد رآکتور تأثیری در معادلات سینتیک رآکتور و مقدار رآکتیویته‌ی اندازه‌گیری شده داشته باشد، تعیین نمود. در این طرح نشان داده شده استکه در رآکتورهای بزرگ چنان‌چه در هر لحظه از زمان شار نوترونی درون قلب را برابر با شار بیشینه‌ی موجود در قلب رآکتور در آن لحظه در نظر بگیریم، می‌توان رآکتور را به صورت یک نقطه در نظر گرفت که شار نوترونی آن maxΦ است. در این پژوهش به بررسی طرح‌های دیگری هم که به وسیله‌ی آن‌ها بتوان رآکتور را به صورت نقطه‌ای در نظر گرفت پرداخته شده و با طرح شار بیشینه مقایسه و نشان داده شده است که طرح شار بیشینه دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین روش برای تقریب‌زدن یک رآکتور با مدل نقطه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Effects in Specifying Reactivity and Application of Point Model in Power Reactors

نویسندگان [English]

 • F Foroughi 1
 • I Balakin 2
 • Y Volkov 2

چکیده [English]

The aim of this research is to specify a method by which large reactors can be described by point model, and point kinetic equations can be applied. By this method the in-core reactivity can be measured and the reactor size and dimensions do not have any effect on the kinetic equations and the measured reactivity. The effective multiplication factor of a reactor (k) is a value that is a function of time (not a function of location in the core). By solving the reactor modeling equations through which the dimensions of the reactor are considered, different values are obtained for k. If these values differ very much with each other, the spatial effects should be considered in measuring reactivity. These effects affect the needed time for showing the correct reactivity by reactimeter and eliminating these effects reduces aferesaid time. In this study it is shown that in large reactors if at any time we consider the in-core neutron flux equal to the maximum flux at that time, the reactor can be considered as a point. In this research the other schemes which specify the reactor reactivity are also studied, compared with the maximum flux scheme, and it is concluded that the maximum flux scheme is the most precise and applicable method that can be used to approximate a reactor as a point.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Power Reactors
 • Reactivity
 • Space Dependence
 • Reactor Kinetic
 • Kinetic Equations
 • Simulation
 • Mathematical Models
 1.  

   

  1. K.L.E.A. Ferguson, “Development of improved data analysis method for reactivity measurements in large power thermal reactors,” Nucl. Technol. V.29, N1, 37-52 (1976).

    

  2. Казанский Ю.А. и др. к учето пространствених эффэктов при измерении реактивности методом обрашеного решения уравнение кинетики. Атомная энергия, T51, вып.6 (1981).

    

  3. Шокодъко A.Г Строгое уравнение кинетики реактора.Bопр.атомн. науки и техники. Сер.: Физика и техника ядерних и реакторов, 1988, вып.4 (1988).

    

  4. Κипин дж. Физические основы кинетики ядерных реакторов. M.: Aтомиздат (1967).