نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 336-14115، تهران- ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 313-31485، کرج- ایران

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 111-14115، تهران- ایران

چکیده

در تلاش برای دست‌یابی به روشی کاربردی و استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل آفات انباری، اثر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر روی حشرات کامل شپشه آرد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در شرایط دمای 1±27 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و در تاریکی در طی 2 مرحله طراحی گردید: 1) پرتودهی حشراتی که از قبل اسانس داده شده بودند 2) اسانس‌دهی حشراتی که از قبل در معرض پرتو قرار گرفته بودند. در آزمایش‌های مربوط به تلفیق پرتو گاما با اسانس، میزان مرگ و میر 14 روز پس از شروع اولین تیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند هرگاه پرتو گاما به صورت تلفیقی با اسانس گیاه برازمبل روی حشرات کامل شپشه آرد (1-7 روزه) مورد استفاده قرار گیرد، اثر سینرژیستی معنی‌دار ایجاد می‌نماید. دز 100 گری از پرتو گاما به تنهایی موجب بروز 12.5%  مرگ و میر در بین جمعیت شپشه آرد گردید اما وقتی این حشرات پرتو دیده 7 روز پس از پرتودهی در معرض 7.66 µl/l  بر لیتر هوا از اسانس برازمبل (که به تنهایی موجب بروز 6.25%  مرگ و میر می‌گردد) قرار گرفت، میزان مرگ و میر آن‌ها به 32.5% رسید. این نتایج، کاربرد موفقیت‌آمیز پرتو گاما در حضور اسانس گیاهی برای مدیریت کنترل شپشه آرد را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Combination of Gamma Radiation and Essential Oil from Perovskia atriplicifolia on Mortality of Tribolium castaneum

نویسندگان [English]

 • M Ahmadi 1
 • S Moharramipour 1
 • M.R Ardakani 2
 • H Mazdarani 3

چکیده [English]

In an attempt to find a natural and inexpensive method to control the stored-product pests, the effect of combination of gamma radiation and essential oil from Perovskia atriplicifolia (Benth) on the adults of Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) was investigated. Experiments were carried out at 27±1°C and 65±5% R. H. under dark condition. Two experimental regimes were designed: 1) irradiation of fumigated adults 2)fumigation of irradiated adults. In combination experiments, mortality was assessed 14 days after the first treatment. The results showed significant synergistic effect of gamma radiation with essential oil on adults of T. castaneum (1-7 days old). Gamma irradiation at dosage 100Gy, alone caused 12.5% mortality on T. castaneum but when these irradiated insects were treated by 7.66 µl/l air of P. atriplicifolia oil 7 days after irradiation, (caused 6.25% mortality alone) mortality percent reached 32.5%. These results provide the basis for successful use of gamma radiation in the presence of the essential oil for management of T. castaneum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gamma Radiation
 • Perovskia atriplicifolia
 • Tribolium castaneum
 • Essential Oil
 • Synergistic Effect
 1. 1.    M.A. Haque, H. Nakakita, H. Ikenaga, N. Sota, “Development-inhibiting activity of some tropical plants against Sitophilus zeamais Motschulsky (Col: Curculionidae),” Journal of Stored Products Research, 281-286 (2000).

 

 1. 2.    E. Shaaya, M. Kostjukovski, J. Eilberg, C. Sukprakarn, “Plant oils as fumigants and contact insecticides for the control of stored-product insect,” Journal of Stored Products Research, 7-15 (1997).

 

 1. 3.    A.K. Sharma and R.K. Seth, “Combined effect of gamma radiation and azadirachtin on growth and development of Spodoptera litura (Fabricius),” Current Science. 1027-1031(2005).

 

 1. 4.    H.P. Misra and P. Bhatia, “Gamma radiation susceptibility of strains of Tribolium castaneum (Herbst) resistant and susceptible to fenvalerate,” International Journal of Pest Management. 145-147 (1998).

 

 1. 5.    A. Tuncbilek, A. Ayvez, F. Ozturk, B. Kaplan, “Gamma radiation sensitivity of larvae and adults of the red flour beetle, Tribolium castaneum Herbst,” Journal of Pest Science. 129-132 (2003).

 

 1. 6.    A. Ayvaz, F. Ozturk, K. Yaray, E. Karahacio, “Effect of the gamma radiations and malathion on confused flour beetle, Tribolium confusum J. du Val,” Pakistan Journal of Biological Sciences, 560-562 (2002).

 

 1. 7.    J. H. Brower and E.W. Tilton, “Comparative gamma radiation sensitivity of Tribolium madens (Charpentier) and T. castaneum (Herbst),” Journal of Stored Products Research, 93-100 (1973).

 

 1. 8.    M. Garcia, A. Gonzales, O.J. Donadel, C.E. Ardanaz, C.E. Tonn, M.E. Sosa, “Insecticidal effects of Flourensia oolepis Blake (Astraceae) essential oil,” Biochemical Systematics and Ecology, 181-187 (2007).

 

 1. 9.    J. Wang, F. Zhu, X.M. Zhou, C.Y. Niu, C.L. Lei, “Repellent and fumigant activity of essential oil from Artemisia vulgaris to Tribolium castaneum (Herbst),” Journal of Stored Products Research, 339-347 (2006).

 

 

 

 1. 10.              V.U. Ahmed, W.U. Ahmad, R.F. Aliya, T. Baqai, S. Iqbal, R. Khatoon, F.V. Mohammad, “New natural products from terrestrial medical plants and marine algae,” Pure and Applied Chemistry, 2311-2314 (1993).

 

 1. 11.              P.B. Cornwell, “Susceptibility of laboratory and wild strains of the grain weevil Sitophilus granarium (L.) to gamma radiation. In: The entomology of radiation disinfestation of grains (Edited by Cornwell, P.B.),” Pergamon Press, London, 19-26 (1966).

 

 1. 12.              R.R. Cogburn, J.H. Brower, E.W. Tilton, “Combination of gamma and infrared radiation for control of angoumois grain moth in wheat,” Journal of Economic Entomology, 923-925 (1971).

 

 1. 13.              E.W. Tilton, J.H. Brower, G.A. Brown, R.L. Kirkpatrick, “Combination of gamma and microwave radiation for control of the Angoumois grain moth in wheat,” Journal of Economic Entomology, 531-533 (1972).

 

 1. 14.              R.R. Cogburn and R.D. Spiers, “Toxicity of malathion to gamma irradiated and non-irradiated adult red flour beetles,” Journal of Economic Entomology, 185-191 (1972).

 

 1. 15.              J.D. Saxena and S.K. Bhatia, “Radiosensitivity of a phosphine resistant strain of Tribolium castaneum (Herbst) and interaction of gamma radiation and fumigation on susceptible strain,” Journal of Nuclear Agriculture and Biology, 13-14 (1981).
 2. 16.              M. Negahban, S. Moharramipour, F. Sefidkon, “Fumigant toxicity of essential oil from Artemisia sieberi Besser against three stored product insects,” Journal of Stored Products Research, 123-128 (2007).

 

 1. 17.              D.J. Finney, “Probit analysis 3rd ed,” Cambridge University Press, London (1971).

 

 1. 18.              R.S. Rejesus and E.B. Lapis, “Disinfestations of stored products by gamma irradiation: I. Defining lethal doses for the Philippine strain of red flour beetle, Tribolium castaneum Herbst and saw-toothed grain beetle, Oryzaephilus surinamensis (L.),” Philippine Entomologist. 350-358 (1973).

 

 1. 19.              T. Hu, L.T. Tsai, Y.K. Fu, “Gamma irradiation controls Tribolium castaneum Herbst in wheat flour,” Plant Protection Bulletin, 371-378 (1985).

 

 1. 20.              V.K. Mehta, G.R. Sethi, A.K. Garg, R.K. Seth, “Use of ionizing radiation in interaction with fumigants towards management of Tribolium castaneum (Herbst),” FTIC Ltd Publishing, Israel, 467-474 (2004).

 

 1. 21.              K. Ramesh, A.K. Garg, R.K. Seth, “Interaction of substerilizing gamma radiation and thiodicarb treatment for management of the tobacco caterpillar Spodoptera litura,” Phytoparasitica, 7-17 (2002).