نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات وکاربردپرتو فرایند یزد، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 389-89175، یزد- ایران

چکیده

ادویه، روزمره به مقدار قابل ملاحظه‌ای در صنایع غذایی مصرف می‌شود . این مواد آلودگی میکروبی بالایی دارند. این آلودگی علاوه بر ایجاد فساد در محصول، باعث به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان نیز می‌گردد. پرتودهی یکی از مؤثرترین روشهای میکروب‌زدایی ادویه است. در این کار پژوهشی دُز لازم برای کاستن بار میکروبی ادویه  مختلف به وسیلة پرتودهی با باریکة الکترون تعیین شد. نمونه‌های ادویه از جمله زردچوبه، فلفل سیـاه، پودر سیـر، پودر پیـاز، آویشن و ادویه در بستـه‌های 10 گرمی بستـه‌بندی و با دُزهای 10-0 کیلوگری پرتوهای الکترونیMeV 10 پرتودهی شدند. پس از پرتودهی، شمارش کلّی میکروبی این نمونه‌ها به روش مخلوط کردن نمونه با محیط کشت انجام گرفت. میزان آلودگی باکتریایی اوّلیه این مواد از 1.8 × 102  تا 7.2 × 103 کپک در گرم متغیر بود. نمودارهای تغییرات تعداد ریزسازواره‌ها برحسب مقدار دُز جذبی برای هر یک از این مواد جداگانه  ترسیم و با تعیین ارزش D10  جمعیت میکروبی هر ماده، کمترین مقدار دُز لازم برای کاستن بار میکروبی آنها تا حدّ مطلوب تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Microbial Decontaminations Of Turmeric by E-BEAM

نویسندگان [English]

 • A Mehdizadeh
 • N Fallahnejad

چکیده [English]

Spices are used significantly in food industry. These substances have high microbial contamination that it causes product spoilage and also it’s a hazard for consumer for consumer wholsomeness. Irradiation is one of the most effective methods to decontaminate spices. In this research the optimum dose of E-beam to reduce microbial contamination of spices is determined. Samples of spices included: turmeric, black pepper, garlic powder, onion powder oregano and spice; were packaged in 10 geram, and they are irradiated at doses of 0-10 kGy by 10 MeV E_beam. After irradiation, total microbial count were determined by pour Plating method. Bacterial contamination of different spices was between 105 to 4.7 × 107 cfu/gr and mold’s was between 1.8 × 102 to 7.2 × 103. The survival curve of bacteria was drew in terms of bioburden versus radiation doses. By determining D10 value, minimum doses for reducing spices microbial contamination upto optimum limit, are identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spices
 • food Irradiation
 • microbial decontamination
 • E-BEAM
 1. D.W. Thayer and E.S. jansephson, “Radiation pasteurization of food,” CAST, The Science Source for Food, Agricultural and Environmental Issues, Issue Paper No. 7 (April 1996).

   

 2. W. Stachowicz, “Irradiation of spices and herbs,” Institue of Nuclear Chemistry and Technology (1997).

   

 3. K. M. Shea, “Technical report: Irradiation of food,” Pediatrics 106(6),  1505-1510 (Dec 2000).

   

 4. M. Marcotte, “Effect of irradiation on spices , herbs and seasonings–comparison with ethylen oxide fumigation,”

  www.food-irradiation.com

   

 5. J. Wolf, “Flavoring healthful diets-spices continue to show steady gain in popularity,”  Focus No. 54 ( March 1995).

   

 6. O. Bennett Wood, MPH, RD, Ch. M. Bruhn, PhD, “Food irradiation,” American Dietic Association, 100, 246-253 (2000).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 7. ”میـکروبیـولـوژی ـ آئیـن کاربـرد روشـهای عمـومی آزمایشهـای   میـکروبیــولوژی،“   استـانـدارد  مـلی  ایـران،   شمـاره  2325   (مهـرماه 1380).

   

 8. “Sterilization of medical devices   microbiological methods-Part 1: Estimation of population of microorganisms on product,” ISO 11737-1, First edition (1995).

   

 9. ”سترونی محصـولاتپزشکی ـ شناسـاگرهای زنده ـ قسمت اول:    کلیا ت،“ استـانـدارد ملی ایران، شمـاره 1-5610  (شهـریور ماه 1380).

   

  10- Y. Tabata and Y. Ito, “Food  Irradiation,” CRC  Handbook of Radiation Chemistry,.820 – 827 (1991).

   

  11-  ”روش جستجو و شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشرشیاکلی در مواد غذایی،“ استاندارد ملی ایران، شماره 2946 (شهریور 1373).

   

  12- ”روش جداسازی، شناسایی و شمارش کلی فرمها،“ استاندارد ملی ایران، شماره 437 (آذر 1368).