نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده‌ی پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 51113-14399، تهران ـ ایران

چکیده

در این مقاله دستگاه هم‌جوشی پلی‌ول 50PR-IR، دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای در دست طراحی، معرفی و فیزیک حاکم بر آن با استفاده از کد اُپیک شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که این دستگاه خصوصیت‌های منحصربه‌فردی را در تولید انرژی و محصورسازی ذره‌ها دارا بوده، و امکان دست‌یابی به هم‌جوشی هسته‌ای با آن وجود دارد. در این مقاله هم‌چنین آهنگ هم‌جوشی رآکتور پلی‌ول 50PR-IR در حضور و عدم حضور صفحه‌های بازتاباننده مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌های به دست آمده اثبات می‌کنند که آهنگ هم‌جوشی با حضور صفحه‌های بازتاباننده در دستگاه نسبت به حالت نبود آن‌ها تقریباً دو برابر می‌شود. این افزایش به دلیل بازتاب الکترون‌ها به داخل دستگاه، کاهش اتلاف ذره‌ها و افزایش چگالی الکترون و یون در مرکز است. نتیجه‌های به دست آمده می‌تواند برای بهینه‌سازی دستگاه‌های پلی‌ول مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of the effects of reflective plates on the performance of PR-IR50 polywell device

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kazemizadeh
  • Ali Bagheri
  • Vahid Damideh
  • Asghar Sedighzadeh

چکیده [English]

In this research, the PR-IR50 polywell device is introduced and its physical processes are simulated using the OOPIC code. The results of the simulation showed that the device reveals special characteristic features for energy particle trapping, and the nuclear fusion is feasible by it. In addition, the nuclear fusion rate, with and without reflective plates, has been studied. The results proved that this rate, in the presence of the plates, is almost doubled compared with the case when the plates are absent. This increase is due to the reflection of electrons on the inner section of the device, reduction of particle loss, and the increase in density of ions and electrons in the center of the device. The derived results corresponding to this research may be useful for optimization of polywell devices.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polywell
  • Reflective plates
  • Fusion rate
[1] E. Haji Ebrahimi, R. Amrollahi, A. Sadighzadeh, M. Torabi, M. Sedaghat, R. Sabri, B. Pourshahab, V. Damideh, The influence of cathode voltage and discharge current on neutron production rate of inertial electrostatic confinement fusion (IR-IECF), Journal of Fusion Energy, 32 (1) (2013) 62-65.
[2] V. Damideh, A. Sadighzadeh, A. Koohi, A. Asalezaeem, A. Heidarnia, N. Abdollahi, F. Abbasi Davani, R. Damideh, Experimental study of the iranian inertial electrostatic confinement fusion device as a continuous neutron generator, Journal of Fusion Energy, 31 (2) (2012) 109-111.
[3] W.W. Flint, Safe, Green, Clean-the p-B Polywell: A Different Kind of Nuclear, (2008).
[4] T. Ligon polywell interview, 21 (2009), Transcript by Matt Moynihan, April 29 (2010).
[5] M. Duncan, Should Google Go Nuclear? Inertial electrostatic confinement fusion provides a potential breakthrough in designing and implementing practical fusion power plants, 24, November (2008).
[6] R.W. Bussard, The advent of clean nuclear fusion: superperformance space power and propulsion, in 57th International Astronautical Congress (IAC, Valencia, Spain, 2006).
[7] F. Kazemyzade, H. Mehdipoor, A. Bagheri, S. Khademzade, E. Hajiebrahimi, Z. Gheisari, A. Sadighzadeh, V. Damideh, Dependence of Potential Well Depth on the Magnetic Field Intensity in a Polywell Reactor, Journal of Fusion Energy, 31 (4) (2012) 341-345.
[8] J.G. Rogers, PIC Simulation of Polywell, in 11th US-Japan Workshop on Inertial Electrostatic Confinement Fusion (Madison, Wisconsin, USA, 2009).
[9] J.D. Huba, Revised NRL Plasma Formulary (2002), http://wwwppd.nrl.navy.mil/nrlformulary/ NRL_FORMULARY_02.pdf. Accessed 10 Jul 2011.
[10] J.G. Rogers, Steady state polywell fusion device designed using 2D simulation, in 10th Annual US-Japan IEC Conference, Kyoto University (2008).