نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی اکتشاف و استخراج، پژوهشکده‌ی چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

2 دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی بابل، صندوق پستی: 484، بابل ـ ایران

چکیده

جداسازی جامد- مایع با استفاده از روش غلیظ‌سازی در دوغاب حاصل از فروشویی خاک آنومالی یک ساغند مورد بررسی قرار گرفت. در صنایع فراوری مواد معدنی انتخاب صحیح نوع لخته‌ساز و میزان آن می‌تواند کاهش قطر غلیظ‌کننده و در نتیجه کاهش هزینه و افزایش بازده جدایش را به دنبال داشته باشد. بدین منظور، آزمایش‌های ته‌نشینی با استفاده از مقدارهای مختلفی از لخته‌ساز 300K- به انجام رسید. با مقایسه‌ی سرعت‌های ته‌نشینی، مقدار بهینه‌ی لخته‌ساز برای ته‌نشینی مؤثر جامد از محلول فروشویی خاک آنومالی یک ساغند، 80 گرم بر تن به دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of flocculant dosage for solid-liquid separation process on the slurry obtained from leaching process of Saghand Anomaly 1 soil

نویسندگان [English]

  • Davood Ghoddocynejad 1
  • Majid Taghizadeh 2
  • Maziar Vatani 1
  • Amirhossein Kiarashi 1

چکیده [English]

In this paper, a process for solid-liquid separation was investigated by thickening method on the slurry obtained from leaching process under optimum conditions (Saghand Anomaly 1 soil). In mineral processing industries, the correct selection of the type and amount of flocculant can reduce the diameter of thickener, leading to an increase in the efficiency of the separation process and reducing the costs. Thus, in the present work, the experimental thickening was carried out by varying the amount of flocculant K-300 for solid-liquid separation process. By comparing the sedimentation rate of each experiment, the optimal value of flocculant for solid-liquid separation process (Saghand Anomaly 1 soil) was 80 g/tonore.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thickener
  • Flocculant
  • Leaching
  • Separation
[1] M. Rudman, D.A. Paterson, K. Simic, Efficiency of raking in gravity thickeners, Int. J. Miner. Process., 95 (2010) 30-39.
[2] L.M. Andrew, N.H. Doug, J.B. Derek, Mineral processing plant design, Practice and Control, 2, SME (2002) 1295-1312.
[3] F. Concha, R. Burger, A century of research in sedimentation and thickening, KONA, 2 (2002) 38-70.
[4] K.A. Landman, L.R. White, Solid/liquid separation of flocculated suspensions, Advances in Colloid and Interface Science, 51 (2010) 175-246.
[5] J.I. Skorovarov, Proceessing tecnology developed for uranium ores from saghand deposit, Iran, Russian Federation Ministry of Atomic Energy, Moscow, (1996).
[6] R. Cruz, L.A. Cisternas, E.D. Gálvez, Optimal design of a solid-liquid separation system, 32 (2013) 907-912.
[7] R. Bürger, A. Narváez, Steady-state, control, and capacity calculations for flocculated suspensions in clarifier–thickeners, Int. J. Miner. Process., 84 (1-4) (2007) 274-290.
[8] Gh.A. Parsapour, M. Hossininasab, M. Yahyaei, S. Banisi, Effect of settling test procedure on sizing thickeners, Separation and Purification Technology., 122 (2014) 87-95.
[9] D. Ghoddocy Nejad, A.H. Kiyarashi, M. Vatani, Research of solid-liquid seperation systems parameters on the slurry obtained from leaching process of Saghand Anomaly (1, 2) ore, Report: SI-FN.01-91-06 (2013).
[10] A. Ghadiri, A. Hajati, A.H. Alaghband, R. Asgari, A. Valivand, Design of thickener for separation of acidic leach liquor from solid particles in bandar abbas uranium plant, Journal of Nuclear Science and Tecnology., 44 (2008) 40-44.
[11] R. Bürger, F. Concha, K.H. Karlsen, A. Narváez, Numerical simulation of clarifier-thickener units treating ideal suspensions with a flux density function having two inflection points, Mathematical and Computer Modelling., 44 (3-4) (2006) 255-275.
[12] R. Kahane, T. Nguyen, M.P. Schwarz, CFD modelling of thickeners at Worsley Alumina Pty Ltd, Applied Mathematical Modelling., 26 (2) (2002) 281-296.
[13] W.P. Talmadge, E.B. Fitch, Determining thickener unit area, Ind. Eng. Chem, 47 (1955) 38-41.
[14] R. Hossieny, Research of effective parameters on the solid-liquid seperation process in thickener, Journal of Sicience and Seperation Engineering, 2 (2012) 43-56.