آرشیو اخبار نشریه

انتصاب دکتر محسن نجفی به عنوان مدیر مسئول و رئیس شورای انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

تغییر در فرم تعهدنامه مجله: 

دو عنوان به فرم تعهدنامه مجله علوم و فنون هسته‌ای اضافه گردید:

 

  • حذف اسامی نویسندگان هنگام ارسال مقاله به داوری.
  • عدم امکان بازپس‌گیری مقاله‌ای که به عنوان مقاله فنی در مجله علوم و فنون هسته‌ای پذیرش گرفته است.

 

login