نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 111-14115، تهران- ایران 2- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

2 2- پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

3 گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 111-14115، تهران- ایران

4 گروه گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، صندوق پستی: 116-13185، تهران ـ ایران

5 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

در این تحقیق، اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر استخراج شده از دانه‌های زیره‌ی سیاه مورد بررسی قرار گرفته است. دانه‌های زیره‌ی سیاه با چشمه‌ی کبالت-60Co) 60) تا دزهای 10 و 25 کیلوگری پرتودهی شدند. سپس ترکیبات مؤثر آن‌ها استخراج و میزان تغییر ترکیبات و نیز بار میکروبی دانه‌های زیره‌ی سیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که ضمن کاهش بار میکروبی دانه‌های زیره‌ی سیاه، از بین 22 ترکیب شناسایی شده از طریق تجزیه‌ی عنصری با استفاده از تکنیک GC-MS تنها 3 ترکیب در اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه تغییر آشکار داشتند. میزان کل فلاوونوییدهای عصاره‌ی آبی زیره‌ی سیاه نیز با دو دز پرتودهی 10 و 25 کیلوگری افزایش چشم‌گیری داشته است. به طور کلی نتایج نشان می‌دهند که پرتودهی دانه‌های زیره‌ی سیاه تا دز 25 کیلوگری، بدون تأثیر سوء در ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه باعث کاهش چشم‌گیر بار میکروبی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Effects of Gamma-Irradiation on Microbial Load and Efficient Extracts of Caraway Seeds

نویسندگان [English]

 • A Dadkhah 1
 • H Khalafi 2
 • R Rajaee 2
 • A Allame 3
 • M.B Rezaei 4
 • M Seyhoon 5

چکیده [English]

In this study, the effects of γ-radiation on microbial load and efficient compounds derived from caraway seeds were investigated. Caraway seeds were irradiated at dosages of 10 and 25 kGy by a Co60 source. Then the efficient compounds were extracted and the composition and microbial load of caraway extracts were evaluated before and after γ-irradiation. The results showed that while decreasing the microbial content of caraway seeds, among the 22 oil fractions separated by GC-MS, only three components were markedly affected by gamma irradiation. Pre-treatment of caraway seeds with 10 and 25 kGy radiation also results in a significant (p<0.05) increase in flavonoids content of hydro alcoholic extract. These data may suggest that irradiation of caraway seeds without unfavorable changes on their effective components results in significant decrease in microbial content of this product.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irradiation
 • Caraway Seeds
 • Microbial Load
 • Flavonoids
 • Essential Oils
 • Chemical Analysis
 1. 1.    H. Khalafi, M. Ghanadi Maragheh, F. Fatemi, “Food irradiation: principle and application,” (2008).

 

 1. 2.    S.N. Mahindru, “Food preservation and irradiation,” New Delhi (2005).

 

 1. 3.    C.C.C.R. De Carvalho, M.M.R. Da Fonseca, “Carvone: Why and how should one bother to produce this terpene,” Food Chemistry, 95, 413-422 (2006).

 

 1. 4.    ن. رحیمی‌فرد و ط. تیمورزادگان، ”راهنمای سریع کنترل میکروبیولوژی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی،“ (1368).                                                                                     

 

 1. 5.    A. Arvouet-Grand, B. Vennat, A. Pourrat, P. Legret, “Standardisation d-un extrait de propolis et identification des principaux constituants. Journal de Pharmacie de Belgique,” 49, 462-468 (1994).

 

 1. 6.    استاندارد داخلی تدوین شده توسط کارشناسان آزمایشگاه میکروبیولوژی پژوهشکده کاربرد پرتوها (1372).                        

 

 1. 7.    مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ”حد مجاز آلودگی‌های فرآورده‌های پف کرده بلغور و آرد ذرت،“ شماره 2968، چاپ دوم، (خردادماه 1373).                                                               

 

 1. 8.    http: //books.google.com: the microbiological safety and quality of food. P. 6 (1999).

 

 1. 9.     ”آماده کردن نمونه‌های مواد غذایی و شمارش میکروارگانیسم‌های مختلف،“ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره 356 (1375).                                                          

 

 1. 10.              J.M. Jay, “Modern food microbiology,” Forth Edition, 300 (1999).

 

 1. 11.              G. Chryssavgi, P. Vassiliki, M. Athanasios, T. Kibouris, M. Komaitis, “Essential oil composition of Pistacia lentiscus L. and Myrtus communis L: Evaluation of antioxidant capacity of methanolic extracts,” Food Chemistry, 107, 1120–1130 (2008).

 

 1. 12.              O. Sjövall, E. Honkanen, H. Kallio, K. Latva-Kala, A.M. Sjöberg, “The effects of gamma-irradiation on some pure aroma compounds of spices,”Z Lebensm Unters Forsch, 191(3), 181-3 (1990).

 

 1. 13.              H. Oufedjikh, M. Mahrouz, M.J. Amiot, M. Lacroix, “Effect of gamma-irradiation on phenolic compounds and phenylalanine ammonia-lyase activity during storage in relation to peel injury from peel of Citrus clementina hort. Ex. Tanaka,” Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48, 559–565 (2000).

 

 1. 14.              X. Fan, P.M.A. Toivonen, K.T. Rajkowski, K.J.B. Sokorai, “Warm water treatment in combination with modified atmosphere packaging reduces undesirable effects of irradiation on the quality of fresh-cut iceberg lettuce,” Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, 1231–1236 (2003).

 

 1. 15.              P.M. Koseki, A.L.C.H. Villavicencio, M.S. Brito, L.C. Nahme, I.S. Katia Relaa, L.B. Almeida-Muradianb, J. Mancini-Filhob, P.C.D. Freitas, “Effects of irradiation in medicinal and eatable herbs,” Radiation Physics and Chemistry, 63, 681–684 (2002).