دوره و شماره: دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 1-65 
3. ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL)

صفحه 15-26

عبدالرضا سلیمانیان؛ محمد گواهی؛ مصطفی غفوری؛ ارژنگ شاهور؛ آنیتا عالیپور


7. پیش یونش در توکامک الوند IIC

صفحه 45-49

مارکوس آواکیان؛ حبیب اله مینو؛ ساکو آواکیان؛ جهانگیر بهروزی نیا


8. سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI

صفحه 51-63

رضا نجفی؛ علی اصغر یراقچی؛ غلامعلی شعبانی؛ طیبه هادیزاد؛ حسین حمزه ای؛ مجتبی عبدالله پور؛ معصومه دوست فرهی؛ شهناز طلوعی