نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

10.24200/nst.2023.1211.1786

چکیده

یکی از کارامدترین و مفیدترین روش ها برای اصلاح سطحی پلیمرها جهت کاربردهای خاصی مانند تولید جاذبها، پیوندزدن مونومرهای عاملی مؤثر بر روی پلیمرها است. در این کار پژوهشی، پیوندزنی مونومرهای اکریلونیتریل و متاکریلیک اسید روی سطح میکروالیاف توخالی از جنس پلی پروپیلن با استفاده از روشهای پروکسایش و پرتودهی همزمانی گاما و عوامل مؤثر بر آن از قبیل دزهای پرتودهی و غلظت مونومرهای عاملی مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین میزان پیوندزنی % 81/2 و مربوط به روش پرتودهی همزمانی با دز پرتودهی kGy 45 بود که در غلظت مونومری %40 و در حضور نمک بازدارنده‌ی فریک کلراید با غلظت % 0/2 انجام شد. استفاده از نمک مور در روش همزمانی بدلیل انحلال کم آن در محیط آلی محلول تآثیر کمتری در جلوگیری از واکنش جانبی جور‌پلیمری شدن داشته و بالاترین میزان پیوندزنی بدست آمده برای آن % 33/62 بود که با بکاربردن % 0/2 نمک مور در دز پرتودهی kGy 40 بدست آمد. طیف بینی مادون قرمز از نمونه های پیوندزنی شده نتایج محاسبه ی درصدهای پیوندزنی با روش وزن سنجی را مورد تأیید قرار داد. همچنین نتایج نشان داد که روش پروکسایش با شرایط پرتودهی موجود در مرکز تابش گامای سازمان انرژی اتمی، روش مؤثری برای این پیوندزنی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effective parameters in the grafting of functional monomers on the surface of polypropylene hollow microfibers by peroxidation and mutual gamma irradiation methods

چکیده [English]

One of the most efficient methods for modifying the surface of polymers for some specific applications is the grafting of functional monomers on polymers. In this research, the grafting of acrylonitrile and methacrylic acid on the surface of polypropylene hollow microfibers and its effective factors such as radiation doses and concentration of functional monomers were investigated using peroxidation and mutual gamma irradiation methods. The highest rate of grafting was 81.2% which was related to the mutual irradiation method with 45 kGy radiation dose, which was carried out in the monomer concentration of 40% and in the presence of ferric chloride inhibiting salt with a concentration of 0.2%. The use of Mohr’s salt in the mutual method had a lesser effect in preventing the side reaction of polymerization due to its low solubility in the organic medium. The highest rate of grafting using 0.2% Mohr’s salt at 40 kGy irradiation dose was 33.62%. Infrared spectroscopy of the grafted samples confirmed the results obtained by calculating the grafting percentages by gravimetric method. The results also showed that the peroxidation method with the radiation conditions in the gamma radiation center of the Atomic Energy Organization is not an effective method for this grafting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface modification,,
  • ,،Hollow microfibers,,
  • ,،Mutual grafting,,
  • ,،Peroxidation,,
  • ,،Mohr&rsquo
  • s salt,,
  • ,،Ferric chloride