دوره و شماره: دوره 13، جلد 12 و 11، تابستان 1372، صفحه 1-118 
4. لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا

صفحه 57-65

فریدون سلطانمرادی؛ سعید جلوانی؛ سعید بهروزی نیا؛ مجید آرم