دوره و شماره: دوره 23، جلد 27 - شماره پیاپی 1، بهار 1382، صفحه 1-55 
3. بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا

صفحه 17-22

مهدی ناصری تفتی؛ فاطمه یوسفی؛ محمد رضازاده؛ حسین سبزی؛ رامین اوجانی


5. طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی

صفحه 27-35

عبدالجواد نوین روز؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدمحمود محاطی؛ حسین صدری